Samorząd

sesjaUprzejmie informuję, że w dniu 6 maja / środa / 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice, która odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Ślubowanie radnej Rady Gminy Sędziejowice.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030;
    2) dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;
    3) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Bartczak

gmina

 

Drodzy mieszkańcy, życzymy

Wam Wesołego Alleluja oraz

dużo zdrowia i pogody ducha.

panoUkazał się nowy, marcowy numer Panoramy Łaskiej.

Pobierz wydanie (PDF)

 

 

 

 

PanoramaŁaska marzec2020 compressed 0

Zrzut ekranu 2020 03 26 o 11.03.17

XVII Sesja Rady Gminy Sędziejowice 26.03.2020 r. pod adresem:

https://esesja.tv/transmisja/6163/xvii-sesja-rady-gminy-sedziejowice-w-dniu-26-marca-2020-r.htm

GrantyW związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (granty sołeckie), Wójt Gminy Sędziejowice informuje o możliwości składania wniosków przez sołectwa Gminy Sędziejowice na realizację projektów w sołectwach.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice najpóźniej do dnia 10 marca 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwę projektu oraz szczegółowy opis, spełniający poniższe wymagania:

1) rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu musi nastąpić w terminach podanych
w ogłoszeniu o naborze wniosków na dany rok (1 lipca 2020 – 15 listopada 2020),
2) projekt sprzyja integracji społeczności lokalnej,
3) projekt stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną,
4) projekt przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej oraz wzmacniania tożsamości lokalnej,
5) projekt angażuje w realizację mieszkańców (tj. w trakcie realizacji projektu mieszkańcy wykonują pracę nieodpłatnie),
6) projekt ma ustalony plan rzeczowo-finansowy uwzględniający wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu,
7) wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż kwota podana w ogłoszeniu o naborze wniosków (10 000,00) oraz musi być zaokrąglona do pełnych złotych,
8) projekt dotyczy realizacji zadań własnych gminy, określonych w art. 7, ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym.

Informacje na temat składanych wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Sędziejowice pok. nr 9 lub telefonicznie pod nr 43/677-16-93.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/dotacje-dla-gmin-projekty-w-so%C5%82ectwach/dotacje-w-roku-2020

 

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin_2020.pdf)Regulamin_2020.pdf[ ]497 kB2020-03-03 09:05
Pobierz plik (Wniosek_2020.doc)Wniosek_2020.doc[ ]58 kB2020-03-03 09:04