Samorząd

Grafika "Raport o Stanie Gminy"

Raport o Stanie Gminy zawiera ogólną charakterystykę Gminy Sędziejowice, podstawowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej, w tym wybrane zagadnienia finansowe za rok 2021, takie jak: wydatki, dochody, przychody i rozchody, należności i zobowiązania, jak również informacje o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz wydatkach inwestycyjnych. Podsumowanie działalności gminy obejmuje również podjęte uchwały Rady Gminy, programy i strategie, a także informacje o działalności poszczególnych jednostek gminnych.

Dokument zawiera także porównania z danymi zawartymi w raportach za lata 2018-2021. Pozwala to na wykazanie tendencji w kształtowaniu się poszczególnych zjawisk w dłuższym horyzoncie czasowym.

Plik pdf w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Raport_o_Stanie_Gminy-Sędziejowice_za_2021_rok.pdf)Raport o Stanie Gminy Sędziejowice za 2021 rok[ ]4164 kB2022-06-01 11:36
Herb Gminy Sędziejowice

We wtorek 31 maja o godzinie 9:00 posiedzenie XLIII sesji Rady Gminy Sędziejowice. Rada zbierze się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Program sesji

Transmisja na żywo

Herb Gminy Sędziejowice.

Uchwały podjęte w latach ubiegłych, obowiązujące i realizowane w 2021 r.

 1. Uchwała NR XXIII/148/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Sędziejowice 2008-2025 (realizacja omówiona Rozdziale V)

 2. Uchwała NR XIII/102/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sędziejowice na lata 2015-2032 (realizacja omówiona w Rozdziale VII. Lit. D Raportu)

 3. Uchwała NR XVII/134/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sędziejowice (realizacja omówiona w Rozdziale VII. Lit. D Raportu)

 4. Uchwała NR III/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sędziejowice na lata 2019- 2022" (uchwała przekazana Wójtowi Gminy do realizacji w Referacie Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi, omówiona w Rozdziale VII Lit. E)

 5. Uchwała NR XXIV/189/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" (uchwała przekazana do wykonania Wójtowi Gminy, realizacja omówiona w Rozdziale X)

 6. Uchwała NR XXVI/195/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021 – 2031

 7. Uchwała NR XXVI/196/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2021 rok

 8. Uchwała NR XXVI/199/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. (uchwała przekazana do wykonania Wójtowi Gminy, realizacja omówiona
  w Rozdziale V)

 9. Uchwała NR XXVI/200/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (uchwała przekazana do wykonania Wójtowi Gminy, realizacja omówiona w Rozdziale V)

 

 

 Wykaz uchwał Rady Gminy Sędziejowice podjętych w 2021 roku

 

Lp.

Nr i data podjęcia uchwały

Przedmiot uchwały

(w sprawie)

Odpowiedzialny za wykonanie

 

Uwagi

1.

XXVII/203/21

19 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031

Wójt Gminy

Raliz.

Skarbnik Gminy

2.

XXVII/204/21

19 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.

Wójt Gminy
UG Skarbnik

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 1500/21

3.

XXVII/205/21

19 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr VII/60/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Wójt Gminy
UG Skarbnik

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 816/21

4.

XXVII/206/21

19 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie na remont budynku strażnicy

Wójt Gminy

Real. Skarbnik

5.

XXVII/207/21

19 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego

Wójt Gminy
Real. Ref. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Real. Skarbnik

6.

XXVII/208/21

19 lutego 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Brzeski

Wójt Gminy

Real.
Ref. RiRW

7.

XXVII/209/21

19 lutego 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat części działki nr 480 położonej w obrębie Pruszków

Wójt Gminy

Real.

Ref. RiRW

8.

XXVII/210/21

19 lutego 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej
w miejscowości Wola Marzeńska

Wójt Gminy

Real.

Ref. RiRW

9.

XXVII/211/21

19 lutego 2021 r.

w sprawie zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody

Wójt Gminy

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 1080/21

10.

XXVII/212/21

19 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Sędziejowicach

Wójt Gminy

UG Inspektor ds. oświaty

Dyrektor ZSO Nr 1

11.

XXVII/213/21

19 lutego 2021 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Wójt Gminy

Real. GOPS

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 1081/21

12.

XXVII/214/21

19 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji antycovidowej ,,W obronie prawdy, godności i wolności człowieka''

Komisja Skarg Wniosków I Petycji

Udzielono odpowiedzi

13.

XXVII/215/21

19 lutego 2021 r.

w sprawie petycji w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ("wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej")

Komisja Skarg Wniosków I Petycji

Udzielono odpowiedzi

14.

XXVII/216/21

19 lutego 2021 r.

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Komisja Skarg Wniosków I Petycji

Udzielono odpowiedzi

15.

XXVII/217/21

19 lutego 2021 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach przy ul. Powstańców 1863 roku nr 6 poprzez zmianę siedziby Publicznego Przedszkola
w Sędziejowicach.

Wójt Gminy

UG Insp. ds. oświaty

Przekazano Dyr. ZSO Nr 1 w Sędziejowicach

16.

XXVIII/218/21

29 marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.

Wójt Gminy
UG Skarbnik

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 1510/21

17.

XXVIII/219/21

29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Sędziejowicach na 2021 r.

Wójt Gminy

Skarbnik Gmiiny

Real. Kier. GOZ

18.

XXVIII/220/21

29 marca 2021 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sędziejowice w 2021 roku

Wójt Gminy

Real. Ref. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 1748/21

19.

XXVIII/221/21

29 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice – rejon ul. Słonecznej i Wieluńskiej, gmina Sędziejowice

Wójt Gminy

Real. Ref. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20.

XXVIII/222/21

29 marca 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków – część zachodnia, gmina Sędziejowice

Wójt Gminy

Real. Ref. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 2224/21

21.

XXVIII/223/21

29 marca 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sędziejowice

Wójt Gminy

Real. Ref. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 1761/21

22.

XXVIII/224/21

29 marca 2021 r.

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sędziejowice na lata 2021-2025

Wójt Gminy
Real. Ref. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 1787/21

23.

XXVIII/225/21

29 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2021/2022 Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Wójt Gminy

UG Insp. ds. oświaty

Real. Dyr.
ZS w Marzeninie

24.

XXVIII/226/21

29 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2021/2022 Pana Stefana Moryń wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Wójt Gminy

UG Insp. ds. oświaty

Realiz.

Dyr.
ZSO Nr 1

w Sędziejowicach

25.

XXVIII/227/21

29 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2021/2022 Pani Anny Szymańskiej dyrektora Przedszkola w Dobrej od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Wójt Gminy

UG Insp. ds. oświaty

Realiz.

Dyr.
Przedszkola w Dobrek

26.

XXVIII/228/21

29 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2021/2022 Pani Renaty Kowalczyk dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Wójt Gminy

UG Insp. ds. oświaty

Realiz.

Dyr.
ZSO Nr 1

w Sędziejowicach

27.

XXVIII/229/21

29 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji ,,Suplementacja witaminą D''

Komisja Skarg Wniosków I Petycji

Udzielono odpowiedzi

28.

XXVIII/230/21

29 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 rok

Wójt Gminy

UG Referat O I SS

UG Skarbnik

29.

XXIX/231/21

29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031

Wójt Gminy

Raliz.

Skarbnik Gminy

30.

XXIX/232/21

29 kwietnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 2265/21

31.

XXIX/233/21

29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 1987/21

32.

XXIX/234/21

29 kwietnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sędziejowice na lata 2021-2025

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 2127/21

33.

XXIX/235/21

29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przekazania skargi według właściwości

Przewodniczący RG

Udielono odpowiedzi

34.

XXIX/236/21

29 kwietnia 2021 r.

w sprawie petycji Teresy Garland z dnia 10 lutego 2021 roku

Komisja Skarg Wniosków I Petycji

Udzielono odpowiedzi

35.

XXX/237/21

31 maja 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

Urz. W.Ł.

Poz. 2939/21

36.

XXX/238/21

31 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na rozbudowę budynku strażnicy OSP

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

Realiz. Skarbnik Gminy

37.

XXX/239/21

31 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie na remont strażnicy

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

 

38.

XXX/240/21

31 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2020 rok

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Kier. GOZ

39.

XXX/241/21

31 maja 2021 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach

Wójt Gminy

Kier. GOZ

40.

XXX/242/21

31 maja 2021 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym

Wójt Gminy

UG Inspektor ds. oświaty

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 2940/21

41.

XXX/243/21

31 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu

Wójt Gminy

Realiz.

Skarbnik

42.

XXXI/244/21

30 czerwca 2021 r.

udzieleniu Wójtowi Gminy Sędziejowice wotum zaufania

Przew. RG

 

43.

XXXI/245/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

Rada Gminy

44.

XXXI/246/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2020 rok

Przew. RG

Rada Gminy

45.

XXXI/247/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fmansowej gminy Sedziejowice na lata 2021-2031

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

Realiz. UG Skarbnik

46.

XXXI/248/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 3469/21

47.

XXXI/249/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Sędziejowice uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Wójt Gminy

UG Referat R i RW,

GJUK

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 3359/21

48.

XXXI/250/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 8163360/21

49.

XXXI/251/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 3361/21

50.

XXXI/252/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 3362/21

51.

XXXI/253/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Marzenin

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

Ogłoszono przetarg

52.

XXXI/254/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Wójt Gminy

UG Referat R I RW

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 3028/21

53.

XXXI/255/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sędziejowice na rok szkolny 2021/2022

Wójt Gminy

Inspektor ds. oświaty

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 3398/21

54.

XXXI/256/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Sędziejowicach poprzez zmianę jego siedziby z budynku w miejscowości Sędziejowice - Kolonia nr 12B na budynek w miejscowości Sędziejowice - Kolonia nr 12D

Wójt Gminy

Inspekto ds. oświaty

Dyr. ZSO Nr 1 w Sędziejowicach

55.

XXXI/257/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2021 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach poprzez wyłączenie Przedszkola Publicznego w Sędziejowicach z siedzibą Sędziejowice - Kolonia nr 12B z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach z dniem 31 sierpnia 2021 r. oraz włączenie Przedszkola Publicznego w Sędziejowicach z siedzibą Sędziejowice - Kolonia 12D do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach z dniem 1 września 2021 r.

Wójt Gminy

Inspektor ds. oświaty

Dyr. ZSO Nr 1 w Sędziejowicach

56.

XXXI/258/21

30 czerwca 2021 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2021-2025

Wójt Gminy

Real. Kier GOPS

57.

XXXI/259/21

30 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę dotyczącą powołania Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice

Przewodniczący RG

 

58.

XXXI/260/21

30 czerwca 2021 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice

Przewodniczący RG

 

59.

XXXII/261/21

29 lipca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 3758/21

60.

XXXII/262/21

29 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wójt Gminy

UG Inspektor oświaty

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 3554/21

61.

XXXIII/263/21

30 sierpnia 2021 r.

w sprawie projektu zmian „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sędziejowice”

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

Realiz. GJUK

62.

XXXIII/264/21

30 sierpnia 2021 r.

w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice

Wójt Gminy

Przewodniczący RG

 

63.

XXXIV/265/21

30 sierpnia 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków – część zachodnia, gmina Sędziejowice

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 4603/21

64.

XXXV/266/20

30 września 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021 - 2031

Wójt Gminy

UG Skarbnik

Realiz. Skarbnik Gminy

65.

XXXV/267/20

30 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 5425/21

66.

XXXIV/268/20

30 września 2021 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sędziejowice do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Wójt Gminy

Realiz.

Ref. R I RW

67.

XXXV/269/20

30 września 2021 r.

w sprawie zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody

Wójt Gminy

UG Referat R I RW

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 4773/21

68.

XXXV/270/20

30 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

Wójt Gminy

UG Referat R I RW

Realizuje UG

Referat RW

69.

XXXV/271/20

30 września 2021 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2021-2025

Wójt Gminy

Realiz. GOPS w Sędziejowicach

70.

XXXVI/272/21

27 października 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 6712/21

71.

XXXVI/273/21

27 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr VII/60/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso

Wójt Gminy

UG Referat Finansowo-Budżetowy

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 4938/21

72.

XXXVI/274/21

27 października 2021 r.

w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

Wójt Gminy

UG Referat Finansowo-Budżetowy

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 5161/21

73.

XXXVI/275/21

27 października 2021 r.

w sprawie petycji o wybudowanie nowego przystanku autobusowego w miejscowości Rososza

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Udzielono odpowiedzi

74.

XXXVII/276/21

29 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sędziejowice za rok szkolny 2020/2021

Wójt Gminy

Inspektor ds. oświaty

 

75.

XXXVII/277/21

29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

Realiz. Skarbnik Gminy

76.

XXXVII/278/21

29 listopada 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 482/22

77.

XXXVII/279/21

29 listopada 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup sprzętu pożarniczego

Wójt Gminy

Realiz. Skarbnik Gminy

78.

XXXVII/280/21

29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sędziejowice”

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

Realiz. Kier. GJUK

79.

XXXVII/281/21

29 listopada 2021 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z dochodów własnych niepochodzących
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

Skarbnik Gminy

80.

XXXVII/282/21

29 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonej na terenie Gminy Sędziejowice

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 6207/21

81.

XXXVII/283/21

29 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

GJUK

82.

XXXVII/284/21

29 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice

Przewodniczący RG

Realiz. UG

Ref. FB

83.

XXXVII/285/21

29 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Sędziejowice

Wójt Gminy

UG Referat OiSS

Realiz. UG

Ref. FB

84.

XXXVII/286/21

29 listopada 2021 r.

w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sędziejowice na lata 2021–2025”

Wójt Gminy

UG Ref. OiSS

Real. GOPS

85.

XXXVII/287/21

29 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

Wójt Gminy

UG Referat O i SS

UG – st. ds. Promocji I współpracy

86.

XXXVIII/288/21

29 grudnia 2021 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022 -2034

Wójt Gminy

UG Skarbnik Gminy

87.

XXXVIII/289/21

29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2022 rok.

Wójt Gminy

UG Skarbnik Gminy

88.

XXXVIII/290/21

29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031

Wójt Gminy

UG Skarbnik Gminy

89.

XXXVIII/291/21

29 grudnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.

Wójt Gminy

UG Skarbnik Gminy

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 1698/22

90.

XXXVIII/292/21

29 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 338/22

91.

XXXVIII/293/21

29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sędziejowice”

Wójt Gminy

UG Referat R i RW

Real. GJUK

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 570/22

92.

XXXVIII/294/21

29 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Sędziejowice

Wójt Gminy

UG Ref. OiSS

Realiz. UG

Ref. FB

93.

XXXVIII/295/21

29 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli

Wójt Gminy

Real UG insp. ds. oświaty,

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 87/22

94.

XXXVIII/296/21

29 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Wójt Gminy

Real. UG insp. ds. oświaty,
dyr.
plac. oświatowych

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 88/22

95.

XXXVIII/297/21

29 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Sędziejowice

Wójt Gminy

Realiz. UG

Insp. ds. oświaty

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 89/22

96.

XXXVIII/298/21

29 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Sędziejowice przedszkolach, a także warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty

Wójt Gminy

Realiz. UG

Insp. ds. oświaty

Dz. Urz. W.Ł.

Poz. 339/22

97.

XXXVIII/299/21 29 grudnia 2021 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2022

Wójt Gminy

Realiz. UG

Insp. ds. oświaty

Real. Dyr. plac.ośw.
2022 r.

98.

XXXVIII/300/21 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Wójt Gminy

UG Ref. O i SS

Realiz. GOPS

99.

XXXVIII/301/21 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Wójt Gminy

UG Referat O i SS

Realiz. GOPS

100.

XXXVIII/302/21 29 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2022 r.

Przew. RG

Komisje RG do realizacji
w 2022 r.

Herb Gminy Sędziejowice.

W czwartek 28 kwietnia o godzinie 11:30 posiedzenie XLII sesji Rady Gminy Sędziejowice. Rada zbierze się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Program sesji

Transmisja na żywo

Herb Gminy Sędziejowice.

Dziś o godzinie 13:00 posiedzenie XLI sesji Rady Gminy Sędziejowice. Rada zbierze się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Program sesji

Transmisja na żywo