Komunikat Wójta Gminy Sędziejowice w sprawie końca terminu odbioru popiołu z palenisk gospodarstw domowych oraz działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonującego na terenie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w miejscowości Sędziejowice - Kolonia 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, iż kończy się termin odbioru popiołu z palenisk gospodarstw domowych gromadzonego w okresie od listopada do marca w pojemnikach oznaczonych napisem „Bio”, jednak w przypadku wytwarzania popiołu w pozostałych miesiącach tj. od kwietnia do października, istnieje alternatywa wrzucania popiołu do pojemników oznaczonych napisem „Zmieszane odpady komunalne”.

Ponadto Wójt Gminy Sędziejowice przypomina, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK funkcjonuje na terenie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych zlokalizowanej w miejscowości Sędziejowice - Kolonia 12 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Sędziejowice mogą oddać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne zgodnie z „Regulaminem Punktu Selektywnego zbierania odpadów Komunalnych w Sędziejowicach„ stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLIV/315/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zakresie za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej, ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.

Wójt Gminy Sędziejowice

/-/ Dariusz Cieślak