Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Komórką wyznaczoną w Urzędzie Gminy Sędziejowice do realizacji zadań wskazanych w ustawie jest Referat Organizacyjny i  Spraw Społecznych – stanowisko ds. administracyjno-kancelaryjnych.

Petycje kierowane do Wójta Gminy Sędziejowice można nadsyłać:

  •     pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice
  •     pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  •     na skrzynkę podawczą ePUAP
  •     doręczać osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Sędziejowice, przy ul. Wieluńskiej 6, w  godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Prosimy o oznaczenie przesyłek dopiskiem „PETYCJE”

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  3. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.