Ogłoszenia i komunikaty

moja wodaZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi, określone są w treści Programu oraz Regulaminie naboru wniosków stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Pula środków przewidziana dla obecnego naboru wynosi 4.300.000 zł.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku od godz. 9.00, za pomocą portalu beneficjenta.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.lodz.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny poprzez menu po lewej stronie po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku (Współwłaściciel podopisuje dodatkowo „informacje o przetwarzaniu danych osobowych”), do:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
(godziny pracy 8:00 - 15:30)

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą być identycznie i posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://www.wfosigw.lodz.pl/

Punkt dydaktyczny1Projekt „Szkolna skarbnica wiedzy i rozrywki” jest realizowany przez Gminę Sędziejowice przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pozyskanych na ten cel w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.

Punkt dydaktyczny powstaje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863r. w Sędziejowicach. Kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 49.491 złotych, wkład własny Gminy Sędziejowice to kwota 5.000 złotych, a Rady Rodziców 500 złotych.

Na miejscu starego i niefunkcjonalnego ogródka powstaje nowocześnie zaaranżowany punkt dydaktyczny wraz nowymi nasadzeniami. Świetnie wkomponuje się w otaczające szkołę tereny zielone. Oprócz walorów estetycznych, pełnić będzie rolę dydaktyczną i będzie miejscem spotkań międzypokoleniowych. Punkt dydaktyczny został podzielony na cztery sektory:

  • I KWITNĄCY ZAKĄTEK z roślinami kwitnącymi i miododajnymi;
  • II SKALNY ZAKĄTEK z roślinami górskimi i podświetlaną kaskada wodną;
  • III ZAKĄTEK ZMYSŁÓW z roślinami wonnymi, leczniczymi i trawami;
  • IV LEŚNY ZAKĄTEK z roślinami leśnymi.

Pracownicy Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach, przy udziale ciężkiego sprzętu, wyrównali teren przeznaczony pod punkt dydaktyczny. Z kolei pracownicy szkoły wykonali prace ziemno–ogrodnicze i podarowali część nasadzeń. Jak zawsze mogliśmy też liczyć na wsparcie mieszkańców naszej gminy, którzy podarowali wiele roślin, elementy wyposażenia punktu, wykonali nieodpłatnie część prac.

Wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i chęć pomocy przy realizacji naszego projektu. Prace w punkcie dydaktycznym „Szkolna skarbnica wiedzy i rozrywki” będą trwały dalej, a wielkie otwarcie już jesienią 2020 roku.

przedszkoleWójt Gminy Sędziejowice informuje, że od dnia 6 lipca 2020 r. otwieramy przedszkola w Gminie Sędziejowice. Na spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek 22 czerwca ustalono, że dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują placówki przedszkolne będą kontaktować się z rodzicami dzieci w celu zebrania deklaracji woli uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

Kolejność dyżurów przedszkoli będzie następująca:
- Przedszkole w Dobrej od 6.07.2020 r. do 19.07.2020 r.
- Przedszkole w Sędziejowicach od 20.07.2020 r. do 09.08.2020 r.
- Przedszkole w Marzeninie od 10.08.2020 r. do 28.08.2020 r.

Dzieci uczęszczające do oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych mają prawo do korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dyżurujących wyżej wymienionych przedszkolach. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W dalszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w przedszkolu będą obowiązywały specjalne procedury bezpieczeństwa. Na terenie placówki nie będą mogły przebywać osoby z zewnątrz. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci będą mogli wejść tylko do wyznaczonej strefy. Przy wejściu znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk dla osób dorosłych. Rączki u dzieci dezynfekowane będą bezpiecznym mydłem antybakteryjnym. Do przedszkola nie będzie można przynosić żadnych niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Wszystkie pomieszczenia będą regularnie dezynfekowane i wietrzone. Niestety nie będzie w nich zabawek, których nie można skutecznie zdezynfekować (w tym pluszaków, szmacianych lalek itp.). Na koniec każdego dnia sale zabaw będą także dodatkowo ozonowane. Nauczyciele i pracownicy obsługi wyposażeni będą w środki ochrony osobistej (w tym fartuszki, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki). Dzieci będą otrzymywały pełne wyżywienie (w tym: śniadanie, obiad, podwieczorek). Posiłki przygotowywane będą oczywiście z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. W przypadku dogodnych warunków atmosferycznych dzieci będą korzystały z przyległego do placówki placu zabaw, który także będzie regularnie dezynfekowany. Przedszkole zapewni także dodatkowe pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę, u której wystąpią objawy chorobowe. Ww. środki bezpieczeństwa służyć mają dzieciom, nauczycielom i pracownikom obsługi. Potrzebę opieki nad dzieckiem należy zgłaszać bezpośrednio do dyrektora dyżurującego przedszkola.

O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka decyduje Dyrekcja placówki.

informacja o otwarciu przedszkoli 1

podpis

GrafikaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.