Ogłoszenia i komunikaty

Punkt dydaktyczny1Projekt „Szkolna skarbnica wiedzy i rozrywki” jest realizowany przez Gminę Sędziejowice przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pozyskanych na ten cel w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.

Punkt dydaktyczny powstaje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863r. w Sędziejowicach. Kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 49.491 złotych, wkład własny Gminy Sędziejowice to kwota 5.000 złotych, a Rady Rodziców 500 złotych.

Na miejscu starego i niefunkcjonalnego ogródka powstaje nowocześnie zaaranżowany punkt dydaktyczny wraz nowymi nasadzeniami. Świetnie wkomponuje się w otaczające szkołę tereny zielone. Oprócz walorów estetycznych, pełnić będzie rolę dydaktyczną i będzie miejscem spotkań międzypokoleniowych. Punkt dydaktyczny został podzielony na cztery sektory:

 • I KWITNĄCY ZAKĄTEK z roślinami kwitnącymi i miododajnymi;
 • II SKALNY ZAKĄTEK z roślinami górskimi i podświetlaną kaskada wodną;
 • III ZAKĄTEK ZMYSŁÓW z roślinami wonnymi, leczniczymi i trawami;
 • IV LEŚNY ZAKĄTEK z roślinami leśnymi.

Pracownicy Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach, przy udziale ciężkiego sprzętu, wyrównali teren przeznaczony pod punkt dydaktyczny. Z kolei pracownicy szkoły wykonali prace ziemno–ogrodnicze i podarowali część nasadzeń. Jak zawsze mogliśmy też liczyć na wsparcie mieszkańców naszej gminy, którzy podarowali wiele roślin, elementy wyposażenia punktu, wykonali nieodpłatnie część prac.

Wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i chęć pomocy przy realizacji naszego projektu. Prace w punkcie dydaktycznym „Szkolna skarbnica wiedzy i rozrywki” będą trwały dalej, a wielkie otwarcie już jesienią 2020 roku.

przedszkoleWójt Gminy Sędziejowice informuje, że od dnia 6 lipca 2020 r. otwieramy przedszkola w Gminie Sędziejowice. Na spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek 22 czerwca ustalono, że dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują placówki przedszkolne będą kontaktować się z rodzicami dzieci w celu zebrania deklaracji woli uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

Kolejność dyżurów przedszkoli będzie następująca:
- Przedszkole w Dobrej od 6.07.2020 r. do 19.07.2020 r.
- Przedszkole w Sędziejowicach od 20.07.2020 r. do 09.08.2020 r.
- Przedszkole w Marzeninie od 10.08.2020 r. do 28.08.2020 r.

Dzieci uczęszczające do oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych mają prawo do korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dyżurujących wyżej wymienionych przedszkolach. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W dalszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w przedszkolu będą obowiązywały specjalne procedury bezpieczeństwa. Na terenie placówki nie będą mogły przebywać osoby z zewnątrz. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci będą mogli wejść tylko do wyznaczonej strefy. Przy wejściu znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk dla osób dorosłych. Rączki u dzieci dezynfekowane będą bezpiecznym mydłem antybakteryjnym. Do przedszkola nie będzie można przynosić żadnych niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Wszystkie pomieszczenia będą regularnie dezynfekowane i wietrzone. Niestety nie będzie w nich zabawek, których nie można skutecznie zdezynfekować (w tym pluszaków, szmacianych lalek itp.). Na koniec każdego dnia sale zabaw będą także dodatkowo ozonowane. Nauczyciele i pracownicy obsługi wyposażeni będą w środki ochrony osobistej (w tym fartuszki, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki). Dzieci będą otrzymywały pełne wyżywienie (w tym: śniadanie, obiad, podwieczorek). Posiłki przygotowywane będą oczywiście z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. W przypadku dogodnych warunków atmosferycznych dzieci będą korzystały z przyległego do placówki placu zabaw, który także będzie regularnie dezynfekowany. Przedszkole zapewni także dodatkowe pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę, u której wystąpią objawy chorobowe. Ww. środki bezpieczeństwa służyć mają dzieciom, nauczycielom i pracownikom obsługi. Potrzebę opieki nad dzieckiem należy zgłaszać bezpośrednio do dyrektora dyżurującego przedszkola.

O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka decyduje Dyrekcja placówki.

informacja o otwarciu przedszkoli 1

podpis

GrafikaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

mala ojczyznaCo chcemy osiągnąć:

Chcemy aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
 • Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
 • Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
 • Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • Zakup Sprzętu związanego z prowadzonym Projektem,
 • Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu,
 • Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu,
 • Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto,
 • Koszt tablicy informacyjnej.

Więcej informacji na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/