Ogłoszenia i komunikaty

NGOMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że organizacje pozarządowe mogą korzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. Pożyczka udzielana jest na pokrycie działalności gospodarczej lub statutowej. Kwota pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł, jednak nie może ona przekroczyć 10 proc. przychodu za poprzedni rok.

Pożyczka dla organizacji pozarządowych udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Podstawowym warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Maksymalna wysokość pożyczki dla organizacji pozarządowej to 5000 zł, jednak nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Oznacza to, że pożyczkę w pełnej wysokości 5000 zł, otrzymają organizacje pozarządowe, których przychód w poprzednim roku bilansowym mieścił się w przedziale pomiędzy 50 000 zł a 100 000 zł.

Aby pożyczka 5 tys. zł dla organizacji pozarządowej z Tarczy Antykryzysowej była bezzwrotna, należy spełnić jeden warunek. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, przy czym za dzień udzielenia pożyczki uważa się dzień wypłaty środków. Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków. Organizacja pozarządowa nie musi wykazywać żadnego spadku obrotów z działalności czy utraty dochodów. Informacja o wysokości przychodu przedstawiana jest w formie oświadczenia w samym wniosku o pożyczkę.

Wnioski wraz z załącznikiem oraz podpisaną umową można składać do odwołania w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub e-PUAP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym), lub w wersji papierowej (wymagane 2 egzemplarze podpisanej umowy) wysłanej pocztą tradycyjną lub poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy urzędzie.

Szczegółowe informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku, tel. 436751743.

Wniosek i umowa dostępne do pobrania na stronie: http://lask.praca.gov.pl/

SNNSKrajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które:
• Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
• Są osobami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
• Są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Jakie wsparcie oferuje projekt?
Ścieżka „Przekwalifikowanie”:
• Doradztwo zawodowe,
• Poradnictwo psychologiczne,
• Szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb,
• 5 miesięczne płatne staże zawodowe.

Ponadto zapewniamy:
• Zwrot kosztów dojazdu,
• Catering,
• Bezpłatne materiały szkoleniowe,
• Ubezpieczenie szkoleniowe,
• Stypendium szkoleniowe,
• Stypendium stażowe.

Kontakt:
Biuro projektu: KSWP Piotrków Trybunalski, Plac Kościuszki 7, tel. 44 741 75 01
www: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start

Projekt „Szansa na nowy start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

weeken na wsi2Województwo Łódzkie - Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Weekend na wsi”.

Główną ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych w regionie oraz popularyzacja wypoczynku na wsi. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi turystów na szerokie możliwości, jakie stwarzają obszary wiejskie.

Aby wziąć udział w konkursie należy do formularza zgłoszeniowego dołączyć m.in. film, który zostanie oceniony przez komisję konkursową.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne o łącznej wartości 18 400,00 zł. Zgłoszenia do konkursu potrwają do 31 sierpnia 2020 r.

Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/15651-oglaszamy-wojewodzki-konkurs-na-najlepsze-gosp.html