Samorząd

DSCF9380Trwa XX Sesja Rady Gminy Sędziejowice. Zapraszamy do oglądania transmisji online: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1187/rada-gminy-sedziejowice.htm

sesjaUprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca / piątek / 2020 r. o godzinie 12:00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

 5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sędziejowice w roku 2019:

  1. przeprowadzenie debaty nad raportem;

  2. głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sędziejowice wotum zaufania - podjęcie uchwały.

 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:

  1. zapoznanie się z uchwałą Nr I/35/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2019 rok;

  2. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2019 r., sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;

  3. zapoznanie z uchwałą Nr 1/20 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2019 r.;

  4. zapoznanie się z uchwałą Nr I/60/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2019 rok;

  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2019 r.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020 - 2030;

  2. dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;

  3. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4;

  4. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4;

  5. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach na zakup sprzętu pożarniczego;

  6. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice;

  7. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

  8. przyjęcia ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”;

  9. średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sędziejowice na rok szkolny 2020/2021;

  10. regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania;

  11. ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym.

 9. Wolne wnioski i informacje.

 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ - / Jarosław Bartczak

 

BiuletynUkazał się nowy, majowy numer Panoramy Łaskiej.

Pobierz wydanie (PDF)

Biuletyn2

Załączniki:
Pobierz plik (Biuletyn.pdf)Biuletyn.pdf[ ]8541 kB2020-05-29 08:03

panorama2Ukazał się nowy, majowy numer Panoramy Łaskiej.

Pobierz wydanie (PDF)

Panorama Łaska maj 2020

raportRaport o stanie Gminy Sędziejowice do pobrania w załączniku poniżej.

166

Załączniki:
Dostęp do URL (http://gminasedziejowice.eu/attachments/article/427/RAPORT%202019.pdf)RAPORT%202019.pdf[ ]7485 kB2020-05-29 07:07