Ogłoszenia i komunikaty

Kobieta z dokumentami

Nowe przepisy nałożyły na gminy obowiązek kontroli nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki (tzw. szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Właściciele nieruchomości muszą posiadać umowy na odbiór nieczystości oraz dowody uiszczania opłat za te usługi. Kontrole na terenie gminy Sędziejowice już się rozpoczęły.

Kontrole wynikają ze zmiany przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pracownicy gminy sprawdzają częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym celu zapytają o dowodów uiszczania opłat za te usługi, np. faktury, rachunki, paragony. Należy też posiadać swój egzemplarz umowy na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziejowice.

Gmina jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli co najmniej raz na dwa lata.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziejowice w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (wykaz.pdf)wykaz.pdf[ ]28 kB2023-07-06 07:49
Tabliczka sołtys

Osoby ubiegające się o świadczenie pieniężne z tytułu świadczenia funkcji sołtysa, muszą przedstawić w KRUS zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. Zaświadczenie wydaje Wójt Gminy Sędziejowice na wniosek. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6, w Sędziejowicach.

Świadczenie przysługuje osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez minimum dwie kadencje, nie mniej niż osiem lat. Przy złożeniu wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Telefon kontaktowy w tej sprawie pod nr. 43 677-11-46

Wzór wniosku w załączeniu

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-o-wydanie-zaswiadczenie-o-pelnieniu-funkcji-soltysa.odt)Wniosek[ ]7 kB2023-07-04 09:03

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 30 maja 2023 r.

Zgodnie z art.28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii. uchwał rady gminy i budżetu obyawatelskiego.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport_2022.doc)Formularz zgłoszenia do debaty[ ]29 kB2023-05-15 14:04
Pobierz plik (Ogłoszenie_Raport_2022_Debata.pdf)Pełna treść ogłoszenia[ ]328 kB2023-05-15 13:58
Logo Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2023” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

- Angażują mieszkańców do współdziałania, umożliwiającego osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.
- Wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności.
- Mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania – adekwatne do opisanej potrzeby oraz mierzalne rezultaty.
- Opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
- Proponują nową, atrakcyjną dla mieszkańców ofertę lub włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
- Jasno określają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
- Planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu jego realizacji.
- Zapewniają wymagany wkład własny.
- Posiadają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Termin naboru wniosków: 05.05.2023 r. – 05.06.2023 r.
Czas trwania projektu: 3-6 miesięcy
Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę i działają na terenie gmin: Buczek, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Szczerców, Zelów.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie” odbędzie się 12 maja 2023 r. o godz. 14.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74.


Udział w spotkaniu informacyjnym jest obowiązkowy dla przedstawicieli organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy aplikują do programu Działaj Lokalnie.

Z uwagi na zmiany w regulaminie konkursu oraz nową wersję generatora wniosków zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.

Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem generatora społecznego, dostępnego pod adresem: https://generatorspoleczny.pl, który aktywny będzie od 05 maja 2023 r. do 05 czerwca 2023 r.


Link do informacji na stronie ODL : http://sdrazem.org/

Załączniki:
Pobierz plik (02 Formularz_Wniosek_DL_2023_GN.pdf)02 Formularz_Wniosek_DL_2023_GN.pdf[ ]1928 kB2023-05-05 12:49
Pobierz plik (02 Formularz_Wniosek_DL_2023_IDL.pdf)02 Formularz_Wniosek_DL_2023_IDL.pdf[ ]1864 kB2023-05-05 12:50
Pobierz plik (02 Formularz_Wniosek_DL_2023_NGO.pdf)02 Formularz_Wniosek_DL_2023_NGO.pdf[ ]1926 kB2023-05-05 12:50
Pobierz plik (Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2023.pdf)Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2023.pdf[ ]415 kB2023-05-05 12:50