Ogłoszenia i komunikaty

Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że od 13 października br. obowiązują nowe (wyższe) kwoty wolne od podatku. Z korzyścią zmieniła się również skala podatkowa.


Kwoty wolne od podatku po zmianach wynoszą:
• 10 434 zł (zamiast 9 637 zł) w I grupie podatkowej,
• 7 878 zł w (zamiast 7 276 zł) w II grupie podatkowej,
• 5 308 zł w (zamiast 4 902 zł) w III grupie podatkowej.

Skala podatkowa:

Na korzyść podatników zmieniła się też skala podatkowa, tzn. wzrosły przedziały, do których stosuje się poszczególne stawki podatków. Przykładowo obdarowany przez dalszą rodzinę (wuja lub ciotkę) może teraz zapłacić 12 proc. podatku do kwoty 11 128 zł, a wcześniej po przekroczeniu 10 278 zł wchodził już w stawkę 15 proc. Równocześnie 15 proc. stawka obowiązuje go teraz do 22 256 zł, a nie jak wcześniej do 20 557 zł.

Ważne:

Nowe zasady dotyczą darowizn i spadków, dla których obowiązek podatkowy powstał od 13 października – darowizny otrzymane od tego dnia, albo spadki, których nabycie sąd lub notariusz potwierdził po 12 października 2022 r.

Powyższe zmiany wnikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz. U. z 12 października 2022 r. poz. 2084). Rozporządzenie to weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia - tj. 13 października 2022 r.

Herb Gminy Sędziejowice

Urząd Gminy Sędziejowice poszukuje pracownika na stanowisko ds. rolnictwa i inwestycji. Kandydaci maja czas na zgłoszenie do 14 listopada 2022 r. r. do godz. 14:00 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice.

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będą:

1) zadania wynikające z prawa wodnego, a w szczególności:

a) zatwierdzanie ugody ustalającej zmianę stanu wody na gruntach prywatnych

b) nakazanie właścicielowi gruntu, który zmienił stan wody na gruncie szkodliwie wpływający na grunty sąsiednie,

c) przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodę, prowadzenie spraw związanych z ustalaniem kąpielisk na terenie gminy;

2) zadania w zakresie zwalczania skutków klęsk żywiołowych, m.in. udział w pracach komisji szacującej szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, prowadzenie dokumentacji;

3) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;

4) opiniowanie projektu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż oraz bezzbiornikowe magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze;

 

W zakresie inwestycji:

1) opracowanie programów inwestycyjnych;

2) opracowanie projektu założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

3) zawieranie umów z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu realizacji powyższych planów;

4) koordynacja i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania inwestycji wspólnych i towarzyszących;

5) obsługa i nadzór procesów inwestycyjnych i remontów dla zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych w planach rozwoju;

6) organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami, dokonywanie rozliczeń realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;

7) przygotowywanie przetargów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlano – montażowych;

8) uzgadnianie i opiniowanie projektów budowlanych urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy oraz prowadzenie rejestru tych uzgodnień;

9) nadzór nad wykonywaniem urządzeń technicznych na nieruchomościach Gminy.

 

Urząd oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://bit.ly/3Wy34Vo 

Logo programu Czyste Powietrze

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z zapisami § 2 ust 2 pkt 5 Porozumienia udostępniamy aktualne dane, ze stanem na dzień 30.09.2022 r., dotyczących wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Sędziejowice (liczbę złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów o dofinansowanie, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć, kwotę wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu Gminy), w celu umieszczenia ich na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Gminy.
 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 30.09.2022 roku

Nazwa gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

Gmina Sędziejowice

216

175

95

1 487 303,69


 

Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że 6 października 2022 r. została udostępniona zaktualizowana wersja aplikacji e-mikrofirma, która jest zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur.

Nowa wersja aplikacji e-mikrofirma umożliwia:
• powiązanie istniejącego konta z KSeF,
• wystawianie faktur w KSeF,
• odbieranie faktur z KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych.

Aplikację e-mikrofirma znajdziesz w e-Urzędzie Skarbowym.

Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym, który służy do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Od 1 stycznia 2022 roku Krajowy System e-Faktur jest rozwiązaniem dobrowolnym. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i faktur elektronicznych.

Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby od 1 stycznia 2024 roku fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe.

Więcej o Krajowym Systemie e-Faktur i jego zaletach dowiesz się na podatki.gov.pl w zakładce KSeF.