nieruchomoscna własność nieruchomości położonych w obrębie Żagliny gmina Sędziejowice

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonych w obrębie Żagliny gmina Sędziejowice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

- działka nr 215/1 o pow. 0,2105 ha – cena wywoławcza 37.760,00 zł, wadium 3.700,00 zł,

- działka nr 215/5 o pow. 0,1671 ha – cena wywoławcza 29.760,00 zł, wadium 2.900,00 zł

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Pierwszy przetarg odbył się 21.01.2020 r., drugi przetarg odbył się 14.07.2020 r.

Powyższe działki wchodzą w skład większego kompleksu działek rekreacyjnych, których stan sprawny jest uregulowany w księdze wieczystej nr SR1L/00054953/6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Teren, na którym znajdują się w/w działki jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Sędziejowice Nr VIII/80/03 z dnia 12 września 2003 r.

Według w/w planu nieruchomości działka nr 215/5 znajduje się w około 2/3 części od drogi (działka 162) w terenach zabudowy letniskowej, samb. 6UTL10,w pozostałej części w terenach leśnych, symb. Ls. Natomiast działka nr 215/1 znajduje się w około 5/6 części od drogi (działka nr 162) w terenach zabudowy letniskowej, samb.6UTL10, w pozostałej części w terenach leśnych, symb. Ls.

Każda z działek ma regularny kształt pozwalający na swobodne jej zagospodarowanie. Dojazd do nieruchomości jest dobry. Działki są niezabudowane, uzbrojone w przyłącze wodociągowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2020 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, na parterze, sala B.

Wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki, należy wpłacić do dnia 24.09.2020r. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy powinni przedstawić dowód tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty. Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna być przez nabywcę uregulowana nie później niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne oraz związane z wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wadia należy wpłacać na konto: Gmina Sędziejowice 67 9279 0007 0050 3413 2000 0320.

Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w urzędzie gminy ul. Wieluńska 6

tel. 43 67 716 93 –P. Lidia Sobala

Załączniki:
Pobierz plik (WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza.doc)WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza.doc[Pełna treść ogłoszenia]26 kB2020-09-18 06:53