Samorząd

sesjaUprzejmie informuję, że w dniu 28 maja / czwartek / 2020 r. o godzinie 11:00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XVII i XVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego o działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2019;
2) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2019 rok.
8. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 r.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019.
10. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie gminy Sędziejowice w roku 2019.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Bartczak

sesjaXVIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice 26.03.2020 r. pod adresem: 

https://esesja.tv/transmisja/6916/xviii-sesja-rady-gminy-sedziejowice-w-dniu-6-maja-2020-r.htm

OSPZ okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom oraz Druhom najserdeczniejsze życzenia. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego  oraz niesienie pomocy potrzebującym,  to działania wpisane w codzienną służbę. Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy,  a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Dariusz Cieślak
Wójt Gminy Sędziejowice

Jarosław Bartczak
Przewodniczący Rady
Gminy Sędziejowice

Bogdan Grącki
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych,
Kryzysowych, Obronnych
i Bezpieczeństwa Publicznego

herb2Na podstawie § 40 uchwały Nr XLV/333/18 z dn. 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice (Dz.Urz.Woj.Łódzk. poz.5026) oraz w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm) zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice oraz Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice, które odbędzie się w dniu 6 maja / środa / 2020 r. o godz. 12:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W załączeniu porządek posiedzeń Komisji.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca Komisji BRiOŚ Rady Gminy
/ - / Sylwia Rozwód

Przewodnicząca Komisji KSZOiSS Rady Gminy
/ - / Danuta Kardas

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie komisje.pdf)zaproszenie komisje.pdf[Zaproszenie]160 kB2020-04-29 12:50

sesjaUprzejmie informuję, że w dniu 6 maja / środa / 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice, która odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Ślubowanie radnej Rady Gminy Sędziejowice.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030;
    2) dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;
    3) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Bartczak