Samorząd

RFILOd dziś do 10 sierpnia samorządy mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gminy, powiaty i miasta będą mogły wykorzystać pieniądze np. na szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej.

Wsparcie udzielane będzie na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody.

Zgodnie z treścią uchwały - minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej z powyższych środków, nie będzie mogła być niższa, niż 400 tys. zł.

Wsparcie będzie mogło zostać udzielone wyłącznie na wydatki majątkowe. Nie będzie można go przeznaczyć na refundację poniesionych wydatków. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek - z zastrzeżeniem powyższych zasad.

Dystrybucja środków obliczonych zgodnie z algorytmem

 • Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł – nigdy wcześniej państwo nie przedstawiło programu, który tak szeroko wspierałby małe Ojczyzny.
 • Ponad 2,6 mld złotych z puli 5 mld zł trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.
 • Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek – bez zbędnej biurokracji. To bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy i powiatu w kraju.
 • Czas na składanie wniosków do wojewody ustalono od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. Następnie wojewoda przekazuje informację o kwocie wnioskowanego wsparcia w podziale na poszczególne jednostki do Prezesa Rady Ministrów do 17 sierpnia 2020 r.
 • Środki za pośrednictwem wojewodów trafią na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 r.
 • Szczegóły wysokości wsparcia dla danego samorządu można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wyszukiwarka-funduszu-inwestycji-lokalnych

jst

Załączniki:
Pobierz plik (UCHWAŁA-NR-102-RADY-MINISTRÓW.pdf)UCHWAŁA-NR-102-RADY-MINISTRÓW.pdf[ ]6271 kB2020-07-29 16:38

DSCF9380Trwa XX Sesja Rady Gminy Sędziejowice. Zapraszamy do oglądania transmisji online: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1187/rada-gminy-sedziejowice.htm

sesjaUprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca / piątek / 2020 r. o godzinie 12:00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

 5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sędziejowice w roku 2019:

  1. przeprowadzenie debaty nad raportem;

  2. głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sędziejowice wotum zaufania - podjęcie uchwały.

 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:

  1. zapoznanie się z uchwałą Nr I/35/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2019 rok;

  2. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2019 r., sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;

  3. zapoznanie z uchwałą Nr 1/20 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2019 r.;

  4. zapoznanie się z uchwałą Nr I/60/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2019 rok;

  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2019 r.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020 - 2030;

  2. dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;

  3. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4;

  4. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4;

  5. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach na zakup sprzętu pożarniczego;

  6. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice;

  7. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

  8. przyjęcia ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”;

  9. średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sędziejowice na rok szkolny 2020/2021;

  10. regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania;

  11. ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym.

 9. Wolne wnioski i informacje.

 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ - / Jarosław Bartczak

 

BiuletynUkazał się nowy, majowy numer Panoramy Łaskiej.

Pobierz wydanie (PDF)

Biuletyn2

Załączniki:
Pobierz plik (Biuletyn.pdf)Biuletyn.pdf[ ]8541 kB2020-05-29 08:03

panorama2Ukazał się nowy, majowy numer Panoramy Łaskiej.

Pobierz wydanie (PDF)

Panorama Łaska maj 2020