Gospodarka odpadami

Zmieszane odpady.

Urząd Gminy Sędziejowice rozpoczyna wzmożoną weryfikację informacji zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawdzeniu podlegać będzie liczba osób w przypadkach, kiedy jest niezgodna z aktualnymi danymi meldunkowymi w urzędzie.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Wysokość opłaty jest kalkulowana na podstawie liczby osób zgłoszonych do systemu, więc wszyscy mieszkańcy gminy ponoszą koszty odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy zaniżają aktualną liczbę domowników w składanych deklaracjach i nie wnoszą opłat w należnej wysokości.

Rozpoczęta w urzędzie gminy dokładna weryfikacja składanych deklaracji pozwoli ujawnić niezgodności pomiędzy składanymi deklaracjami a stanem faktycznym, w tym m.in. nie wykazanie wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Równocześnie prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do urzędu gminy w celu aktualizacji liczby osób zamieszkujących nieruchomość i złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ta metoda wymaga posiadania podpisu elektronicznego). Mieszkańcy budynków wielorodzinnych proszeni są o składanie aktualnych deklaracji do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niewypełnienie tego obowiązku, zgodnie z Art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzi do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji administracyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod nr tel. 43 840-00-18.

Popiół.

W marcu po raz ostatni odbierany jest na terenie Gminy Sędziejowice popiół z pojemnika na odpady BIO.

Od kwietnia popiół odbierany będzie wyłącznie z pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Ponadto prosimy mieszkańców, aby zgłaszali do urzędu gminy sytuacje, kiedy odpady wystawione zgodnie z harmonogramem nie zostały odebrane. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 43 840 0018 w godzinach 7.30 - 15.30.

Kontenery na odpady pełne opon samochodowych.

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W pierwszej połowie kwietnia będzie okazja by pozbyć się zalegających mebli, złomu metalowego, czy zużytych urządzeń elektrycznych.

Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:

  • odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);

  • metale (złom metalowy);

  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki);

  • zużyte opony;

  • odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

 

Harmonogram:

6 KWIETNIA 2021 r.
Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość

7 KWIETNIA 2021 r.
Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby, Żagliny

8 KWIETNIA 2O21 r.
Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka, Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza,
Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany

9 KWIETNIA 2021 r.
Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łódzka, Wieluńska,
Południowa

12 KWIETNIA 2021 r.
Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa, Przymiłów, Wrzesiny

13 KWIETNIA 2021 r.
Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska

14 KWIETNIA 2021 r.
Pruszków, Niecenia, Rososza.


Odpady będą odbierane od godz. 6:00 rano. Należy wystawić je w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.


Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadom w/w, nie zostaną odebrane.

Treść ogłoszenia Wójta Gminy Sędziejowice do pobrania

AdobeStock 100751999Wójt Gminy Sędziejowice informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2021 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

Osoby zainteresowane bezpłatnym odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu jak również demontażem wyrobów azbestowych, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w biurze podawczym (wejście od ul. Wieluńskiej) w terminie do 19 lutego 2021 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 43 840 00 18.

Wniosek do pobrania poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów ze strony.pdf)Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów ze strony.pdf[ ]74 kB2021-01-13 09:10

herb UGS malyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Sędziejowice, na których powstają odpady komunalne
Miejsce składania: Urząd Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (w sekretariacie UG)
Termin składania:
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.