Gospodarka odpadami

herb UGS malyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.
U. z 2020 r. poz. 1439).
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Miejsce składania: Urząd Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (w sekretariacie UG).
Termin składania:
- w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokość opłat.
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja.pdf)Deklaracja[ ]1579 kB2022-04-15 08:39
Pobierz plik (XLI.322.22.pdf)Uchwała w sprawie wzoru deklaracji[ ]369 kB2022-04-15 08:38
Pobierz plik (XXXVII.282.21.pdf)Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty[ ]169 kB2022-05-31 06:15

odpady Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021 r. - GMINA SĘDZIEJOWICE

odpady Wójt Gminy Sędziejowice informuje, iż w dniu 27 listopada 2020 r. Rada Gminy Sędziejowice podjęła nową uchwałę Nr XXIV/187/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Przedmiotową uchwałą zostały wprowadzone dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sędziejowice nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku wyniosą:
1) 24,00 zł miesięcznie od osoby – stawka podstawowa;
2) 48,00 zł miesięcznie od osoby -  opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stanowi dwukrotność opłaty podstawowej;
3) zwalnia się z części stanowiącej kwotę 1zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku i złożą w tym zakresie stosowną deklarację.

Uchwałą nr XXV/194/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się również termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od stycznia 2021 r. opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

herb2ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z koniecznością określenia przez Gminę Sędziejowice ilości odpadów biodegradowalnych powstających na terenie gminy, prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

Wypełnioną ankietę prosimy składać w „skrzynce podawczej”, która usytuowana jest przed wejściem do Urzędu Gminy Sędziejowice lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice do dnia 29.05.2020 r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ANKIETA-BIO.odt)ANKIETA-BIO.odt[ANKIETA dotycząca zagospodarowania ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH na terenie Gminy Sędziejowice]18 kB2020-05-08 11:54

odpady Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja odpadowa 2020 - XVII.135.20 .pdf)Deklaracja odpadowa 2020 - XVII.135.20 .pdf[ ]1255 kB2020-05-04 10:29