Rolnictwo

Burza

Od 28 grudnia 2022 r trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych PROW 2014–2020. Wnioski można składać do 24 lutego 2023 r.

I. Pomoc przyznaje się:

1. rolnikowi (osobie fizycznej, osobie prawnej, spółce osobowej albo wspólnikom spółki cywilnej),

który:

− jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”;

− posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy rolnikiem jest osoba fizyczna, na dzień złożenia wniosku musi spełniać dodatkowo następujące warunki:

− być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

− być pełnoletnim.

W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc jest przyznawana jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce oraz:

− nieruchomość, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń, której będzie dotyczyła realizowana operacja stanowi wkład wniesiony do tej spółki co najmniej od dnia złożenia wniosku;

− w ramach umowy tej spółki jest prowadzony chów lub hodowla nie mniej niż 50 świń lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”;

− każdy ze wspólników będący osobą fizyczną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz jest pełnoletni;

2. spółce wodnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne lub związkowi spółek wodnych, jeżeli:

a) od dnia złożenia wniosku:

• więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne lub więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością tej spółki jest w posiadaniu rolników;

• spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

– ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub

– melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej,

b) spółce albo związkowi takich spółek wodnych został nadany numer identyfikacyjny;

3) związkowi spółek wodnych, jeżeli każda ze spółek tworzących ten związek spełnia ww. warunki.

II. Pomoc w ramach tego naboru dedykowana jest:

1. rolnikowi, który planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

a) ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub

b) utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub

c) zakup urządzeń do dezynfekcji takich jak brama, kurtyna, tunel, lub

d) przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym
w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, lub

e) przebudowę/rozbudowę/remont chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym
z chlewnią było możliwe przeprowadzanie zdezynfekowania się osób, które zajmują się obsługą świń, lub

f) budowę/przebudowę, magazynu do przechowywania słomy dla świń, w przypadku chowu lub hodowli świń na ściółce, o kubaturze dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń na słomę, lub

g) zakup i posadowienie na nieruchomości silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie, o ładowności dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń
na paszę;

2. spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej:

a) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny lub

b) wykonania robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, polegających na:

− przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień lub

− budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu
z piętrzeniem, lub

− oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.

III. Wsparcie w ramach tego instrumentu ma formę:

1. refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

a) rolnika w zakresie operacji wskazanych w pkt. II.1 b-g;

b) spółek wodnych i związków spółek wodnych w zakresie operacji wskazanej w pkt. II.2.a;

2. standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi w przypadku rolnika w odniesieniu do operacji wskazanej w pkt. II.1.a. Pomoc przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:

a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek

oraz

b) kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z lit. a) – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Standardowe stawki jednostkowe wynoszą:

− 290 zł – koszt wykonania 1 metra bieżącego ogrodzenia;

− 2630 zł – koszt wykonania 1 bramy;

− 890 zł – koszt wykonania 1 furtki;

3. standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi w przypadku spółek wodnych i związków tych spółek w odniesieniu do operacji wskazanej w pkt II.2.b.

Pomoc przyznaje się wówczas w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:

a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych oraz odpowiednio:

− długości rowów melioracyjnych, na których wykonano roboty budowlane lub

− liczby wykonanych progów lub zastawek, lub przepustów z piętrzeniem, lub

− liczby przebudowanych lub wyremontowanych studzienek drenarskich, lub

− liczby wylotów drenarskich lub liczby przystosowanych do funkcji retencyjnej studzienek drenarskich, lub

− liczby wylotów drenarskich lub długości rurociągów drenarskich, które zostały oczyszczone lub na których wykonano roboty budowlane, oraz

b) kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z lit. a) – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Standardowe stawki jednostkowe wynoszą za:

1) przebudowę lub remont 1 metra bieżącego rowu melioracyjnego o szerokości dna:

a) do 70 cm i głębokości do 1 m – 19 zł,

b) do 70 cm i głębokości powyżej 1 m – 27,5 zł,

c) powyżej 70 cm i głębokości do 1 m – 31,5 zł,

d) powyżej 70 cm i głębokości powyżej 1 m – 37,5 zł;

2) darniowanie 1 m2 skarpy lub dna rowu melioracyjnego – 25 zł;

3) wykonanie 1 metra bieżącego kiszki faszynowej – 40 zł;

4) wykonanie umocnienia betonowego 1 metra bieżącego rowu melioracyjnego – 100 zł;

5) budowę, przebudowę lub remont 1 metra bieżącego przepustu o średnicy:

a) od 40 do 70 cm – 1100 zł,

b) powyżej 70 do 100 cm – 2500 zł,

c) powyżej 100 cm – 3300 zł;

6) budowę stałego progu piętrzącego o wysokości:

a) do 1 m – 9000 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m – 15 000 zł;

7) przebudowę lub remont stałego progu piętrzącego o wysokości:

a) do 1 m – 5000 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m – 8000 zł;

8) budowę zastawki o wysokości piętrzenia:

a) do 1 m – 23 000 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m – 30 000 zł;

9) przebudowę lub remont zastawki o wysokości piętrzenia:

a) do 1 m – 10 250 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m – 14 400 zł;

10) budowę, przebudowę lub remont 1 metra bieżącego przepustu z piętrzeniem o średnicy:

a) od 40 do 70 cm – 1500 zł,

b) powyżej 70 do 100 cm – 3250 zł,

c) powyżej 100 cm –4400 zł;

11) oczyszczenie oraz udrożnienie 1 metra bieżącego rurociągu drenarskiego o średnicy:

a) od 50 do 100 mm – 10,6 zł,

b) powyżej 100 do 150 mm – 13,4 zł,

c) powyżej 150 do 200 mm – 17,5 zł;

12) przebudowę 1 metra bieżącego sieci drenarskiej o średnicy:

a) do 100 mm i głębokości do 1,1 m – 22 zł,

b) powyżej 100 mm i głębokości do1,1 m – 28,8 zł;

13) przełożenie 1 metra bieżącego rurociągu drenarskiego o średnicy:

a) do 100 mm i głębokości ponad 1,1 m –28,8 zł,

b) powyżej 100 mm i głębokości ponad 1,1 m – 35 zł;

14) przebudowę lub remont studzienki drenarskiej – 3000 zł;

15) przebudowę lub remont pojedynczego wylotu drenarskiego o średnicy:

a) od 50 do 100 mm – 230 zł,

b) powyżej 100 do 150 mm – 250 zł,

c) powyżej 150 mm do 200 mm – 280 zł;

16) przebudowę lub remont podwójnego wylotu drenarskiego o średnicy:

a) od 50 do 100 mm – 400 zł,

b) powyżej 100 do 150 mm – 450 zł,

c) powyżej 150 do 200 mm – 500 zł;

17) przystosowanie studzienki drenarskiej do funkcji retencyjnej – 1250 zł;

18) przystosowanie wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej – 1250 zł.

IV. Spółki wodne lub związki spółek wodnych:

- mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, które dotyczą zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2068) oraz

- mają możliwość odzyskania poniesionego VAT (zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi VAT)
w ramach kosztów kwalifikowalnych operacji dotyczących zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi:

1. 100 000 zł – w przypadku rolników,

2. 1 000 000 zł – w przypadku spółek wodnych lub związku spółek wodnych.

V. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów:

1) w przypadku rolników na podstawie następujących kryteriów wyboru:

a) jeżeli średnia liczba świń utrzymywanych na nieruchomości, której jest posiadaczem samoistnym lub zależnym i na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń wynosi:

− od 50 do 800 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50,

− od 800 do 1200 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się
w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej,
aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,

− powyżej 1200 świń – przyznaje się 2 punkty;

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostępnych w tym rejestrze na dzień rozpoczęcia terminu składania wniosku
o przyznanie pomocy;

b) jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej – przyznaje się 2 punkty.

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w kosztorysie inwestorskim dotyczące niecki dezynfekcyjnej;

c) jeżeli operacja jest realizowana przez rolnika, który realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. – przyznaje się 6 punktów.

Punkty te przyznawane są na podstawie danych zawartych w ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

a) jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych wynosi:

− mniej niż 600 ha – przyznaje się 0 punktów;

− od 600 do 3600 ha – przyznaje się od 0 do 15 punktów, przy czym 15 punktów przyznaje się w przypadku, gdy powierzchnia jest równa 3600 ha, a dla pozostałych wartości powierzchni proporcjonalnie mniej, aż do 0 punktów dla wartości powierzchni równej 600;

− więcej niż 3600 ha – przyznaje się 15 punktów.

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub innym dokumencie określającym powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych;

b) jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. – przyznaje się 2 punkty.

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w zaświadczeniu wystawionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r.

Dokumenty, na podstawie których nadawane są punkty, muszą być złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Ich późniejsze dostarczenie (np. w ramach uzupełnień) uniemożliwia nadanie punktów w zakresie danego kryterium.

Minimalna liczba punktów, które kwalifikują do przyznania pomocy wynosi:

− 2 punkty – w przypadku operacji realizowanych przez rolników;

− 2,5 punktu – w przypadku operacji realizowanych przez spółki wodne i związki spółek wodnych.

Kolejność przysługiwania pomocy ustala się od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

VI. Wniosek składa się:

1. w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na:

− położenie nieruchomości, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń lub zrealizowane zostało zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. - w przypadku rolników albo

− siedzibę spółki wodnej albo związku spółek wodnych – w przypadku spółki wodnej albo związku spółek wodnych,

rozumianych jako miejsce realizacji operacji;

2. za pośrednictwem biura powiatowego Agencji znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (wniosek, złożony za pośrednictwem biura powiatowego, biuro przekazuje niezwłocznie do właściwego OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony:

– osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, lub

– w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą (tzw. skrytka ePUAP) Oddziału Regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji w terminie naboru (lista skrytek ePUAP m.in. dla wojewódzkich OR ARiMR jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap

albo w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych*.

 

Informacja: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Wnioski o przyznanie pomocy, a także inne dokumenty mogą być składane do ARiMR w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych na zasadach określonych w przepisach przejściowych, tj. art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez Agencję ustawy o doręczeniach elektronicznych, tj. do dnia 1 stycznia 2023 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku informuje o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej  – grypy ptaków na terenie powiatu łaskiego i zduńskowolskiego.

W załączeniu informacja PLW w Łasku. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem i stosowanie do wszystkich zaleceń.

Załączniki:
Pobierz plik (Pismo dot. podejrzenia wystąpienia HPAI o raz prośba o poinformowanie hodowców i rolników.pdf)Pismo dot. podejrzenia wystąpienia HPAI[ ]730 kB2022-12-23 12:16
Logo Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku zaprasza na szkolenie dla rolników w zakresie: „Obowiązkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie, przeprowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

Szkolenie odbędzie się 14 grudnia 2022 roku o godz. 9:30 (tj. środa) w budynku siedziby GOK w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7.

nadciagająca burza

Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, będą mogli ubiegać się o pomoc. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r.


Z pomocy będzie mógł skorzystać producent rolny, który poniósł w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku:

• gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu;

• suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.
Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

• 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu;

• 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 proc. i mniej niż 60 proc. plonu;

• 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularze wniosków z instrukcją ich wypełniania zostaną udostępnione na stronie internetowe ARiMR.

Więcej informacji - otwórz
 
Źródło: MRiRW

Grafika ARiMR

Do 27 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Pierwotny termin składania dokumentów wyznaczony na 27 maja został wydłużony.


Zainteresowani pomocą mogą składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji do 27 czerwca 2022 r. Dokumenty można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Inwestycje w produkcję prosiąt

O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.
Refundacji w ramach inwestycji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Mogą to być np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej i tym podobnych. Są to również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz te związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale również wynagrodzenia doradców. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł., lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem),maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł. Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania jest wyższy i sięga 60 proc.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w obszarze A w latach 2015–2018 i którym wypłacono wsparcie za zrealizowaną operację związaną z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi lub przyznano pomoc na taką operację, ale nie została ona jeszcze zakończona, mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, itp., mogących służyć produkcji w obszarze A, o ile nie wykorzystali w pełni przysługującej im kwoty pomocy.

Inwestycje w nawadnianie

Z kolei wsparcie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Przyznanie pomocy nie jest natomiast uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu GVA. Starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obszaru A, wymóg ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc.
Tegoroczny nabór, który rozpoczął się 29 marca, jest 12. z kolei organizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”.

Dotychczas, w ramach wszystkich naborów na „Modernizacje gospodarstw rolnych” finansowanych z budżetu PROW na lata 2014 - 2020 umowy o przyznaniu pomocy podpisało 42,5 tys. rolników, a ci którzy zrealizowali i rozliczyli inwestycje otrzymali blisko 6 mld zł.

Więcej informacji: 

• Modernizacja gospodarstw rolnych obszar A - otwórz
• Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie - otwórz

Informacja:ARiMR