Rolnictwo

Targi AGROTECH

Okazja dla rolników z Gminy Sędziejowice aby bezpłatnie wziąć udział w XXVIII Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH. Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku zaprasza na wyjazd w sobotę 18 marca. 

28. edycja targów rolniczych Agrotech będzie prezentacją najnowszych osiągnięć branży rolniczej z całego świata, tak wśród ciągników, kombajnów i maszyn, jak i rozwiązań do nawożenia czy uprawy roli. Rok rocznie na wydarzenie zjeżdżają gospodarze z całego kraju, by znaleźć tu pełną ofertę dla ich działalności. 

To doskonała okazja aby móc zapoznać się z ofertami firm, najnowszymi trendami i możliwość poznania maszyn i rozwiązań dla produkcji zwierzęcej i roślinnej. 

Gmina Sędziejowice finansuje przejazd dla swoich mieszkańców. Zapisy u Arkadiusza Kałuży (sołtysa sołectwa Marzenin) pod nr. tel. 603 209 131.

 

Ziemniaki

Wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

Treść pisma w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Nasiennictwo.pdf)Nasiennictwo.pdf[ ]88 kB2023-02-03 14:20
Kombajn

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2023 rok.

W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami. Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w biurze podawczym.

Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,
3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,  
4. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi: 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju, tj. 132,00 zł (1,20 x 1,10) x ilość ha użytków rolnych.

Limit zwrotu podatku dla hodowców bydła ustalony został w wysokości 40-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający tj. 48,00 zł (1,20 x 40) x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. W 2023 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2022 roku.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.

Wymagane dokumenty:
- Wzór wniosku
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

Załączniki:
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt)OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt[ ]40 kB2023-01-31 09:34
Pobierz plik (tabele do faktur.odt)tabele do faktur.odt[ ]17 kB2023-02-07 13:30
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf[ ]1491 kB2023-01-31 09:34
baloty

Ruszył nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Rolnicy zainteresowani odbiorem mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Sędziejowice.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Sędziejowice przystępuje więc do przygotowania wniosku o dofinansowanie odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej na naszym terenie.

Apelujemy więc do rolników zainteresowanych odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag z terenu Gminy Sędziejowice, do składania wniosku o odbiór w/w odpadów do 17.02.2023 r. w Urzędzie Gminy. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy (pokój nr 9).

Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Sędziejowice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Sędziejowice dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie zostanie zrealizowane.


Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu (43) 840 00 19 – Anna Burzyńska.

Grafika ARiMR

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Wsparcie w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” lub 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach. Ten limit nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia).

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie

W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” ARiMR uruchamia nowy obszar pomocy – Zielona energia w gospodarstwie (obszar F). W tym przypadku rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Dofinansowaniem objęta będzie również instalacja pomp ciepła.

Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do montażu tych urządzeń czy zakupu pomp ciepła.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski w obu obszarach (E – nawadnianie i F – zielona energia) będzie można składać od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. Dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można będzie złożyć również w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Informacja: ARiMR