Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje o nowych usługach dla podatników korzystających z internetowych usług serwisu e-US.


W e-Urzędzie Skarbowym udostępnione zostały:

• zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);
• zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
• Zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach;
• Zgłoszenie ZAP-3;
• Pismo ogólne;
• Wniosek o stwierdzenie nadpłaty;
• Czynny żal;
• Zawiadomienie ZAW-NR;
• Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań;
• Wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty;
• Pełnomocnictwo UPL-1.


Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w e-Urzędzie Skarbowym. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczany na konto podatnika w e-US. Wymagane jest wyrażenie zgody na doręczanie elektroniczne zaświadczenia na konto w e-US. Osoby korzystające z e-US nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej od wydawanych im zaświadczeń. Wydane w e-Urzędzie Skarbowym zaświadczenie jest dokumentem elektronicznym (plikiem), który w niezmienionej formie potwierdza/zaświadcza informacje dotyczące rozliczeń podatnika. Dokument elektroniczny wydany w e-Urzędzie Skarbowym ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy. Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą również odbierać korespondencję urzędową z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na swoim koncie w serwisie. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody na taką formę komunikacji.


Serwis e-US to nowoczesny kanał komunikacji, który jest wciąż wzbogacany o nowe usługi uwzględniające potrzeby naszych klientów. e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.


Więcej informacji na stronie www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy

W Urzędzie Gminy w Sędziejowicach działa punkt konsultacyjny rządowego programu Czyste Powietrze. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Informacje o programie można uzyskać ww. wyznaczonych godzinach pod numerem telefonu: 43 840 00 21.

Zakres działania punktu:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

grafikaCzystePowietrze

Beneficjentami Programu „Czyste Powietrze” mogą zostać osoby spełniające poniższe Założenia:

Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego

lub

 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł

– wtedy może starać się o podstawowe dofinansowanie

lub

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

  • 1.564,00 zł – dla gospodarstw wieloosobowych

  • 2.189,00 zł – dla gospodarstw jednoosobowych.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż (składanie wniosków na wymianę kotła na węgiel tylko do 31.12.2021 r.)

 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

 • mikroinstalację fotowoltaiczną,

 • ocieplenie przegród budowlanych,

 • stolarkę drzwiową i okienną,

 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Warto pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.

 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.

 • Środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Procedura złożenia wniosku:

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach wnioskodawca wraz z pracownikiem  wypełnia wniosek. Następuje to po etapie doradczym. Następnie wniosek zostanie na miejscu wydrukowany a po jego podpisaniu zarejestrowany w Biurze Obsługi Interesanta i przekazany do WFOŚIGW w Łodzi. 

Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Łodzi. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Urząd Gminy w Sędziejowicach przekazuje wniosek do WFOŚiGW.

Obowiązkiem Urzędu Gminy w Sędziejowicach jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc pracownika urzędu  ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą bezpośrednio do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Informacje konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – konieczny jest akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,

 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),

 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),

 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,

 • powierzchnię całkowitą budynku,

 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)

 • ostatni formularz PIT

Na spotkanie w urzędzie celem wypełnienia wniosku koniczne jest, aby z wnioskodawcą przyszli wszyscy współwłaściciele nieruchomości oraz współmałżonek.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Zaświadczenia o dochodach potrzebne do programu „Czyste Powietrze” wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokój nr 3, ul. Wieluńskiej 7, 98-160 Sędziejowice.

KONTAKT

Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać:

Punkt konsultacyjno-informacyjny – Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub w wyznaczonych godzinach, pod nr tel. 43 840 00 21

WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

www.wfosigw.lodz.pl/kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinie dla osób fizycznych w zakresie zasad udzielania dofinansowania 

 • Infolinia ogólnopolska - 22 340 40 80

 • Infolinia PPCP w Łodzi - 42 66 34 106

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie z pracownikiem Urzędu Gminy w Sędziejowicach prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w Urzędzie.

LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
https://www.wfosigw.lodz.pl/programy/czyste-powietrze

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE NFOŚiGW:
http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/   

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU KROK PO KROKU
https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/edit#

PYTANIA I ODPOWIEDZI
https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 31.12.2022 roku

Nazwa Gminy Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Gmina Sędziejowice 224 192 103 1 776 193,75
Logo Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kolumna informuje, że posiada na swoim terenie fragmenty lasu po przeprowadzonych zabiegach gospodarczych na których możliwe jest wyrobienie własnym kosztem i staraniem surowca na cele opałowe M2 oraz S4 - tzw. gałęziówka/drewno opałowe.


Drewno jest do pozyskania na powierzchniach na których zakończono pozyskanie surowca w szczególności powierzchnie zrębów oraz po wykonanych trzebieżach itp.

Drewno pozyskane własnym kosztem pomimo niemałej pracochłonności jest znacznie tańsze niż drewno pozyskane przez nadleśnictwo na zasadzie zleceń kontraktowych
przez firmy prywatne.


Ceny brutto takiego surowca przedstawiają się następująco:

Drewno iglaste

opał S4: 104,55 zł/m3;
drobnica M2: 55,35 zł m3,

drewno liściaste

drobnica M2 – 59,04zł/ m3;

opał S4 gatunki: DB,AK,JS,Gb,Bk,JW.: 159,9 zł /m3;

gatunki: WZ,BRZ,DBC,CZM,KL,GR,CZR: 141,45 zł/m3;

OL:123zł/m3.

W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego 48 43 675 42 06 lub e-mailowego. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.