logo arimrW związku z wejściem w życie z dniem 6 stycznia 2023r. Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku informuje, ze do komputerowej bazy danych ARiMR należy również zgłaszać zwierzęta nowych gatunków

Załączniki:
Pobierz plik (Identyfikacja.pdf)Identyfikacja.pdf[Pełna treść informacji]1620 kB2023-02-20 11:47
Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje o nowych usługach dla podatników korzystających z internetowych usług serwisu e-US.


W e-Urzędzie Skarbowym udostępnione zostały:

• zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);
• zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
• Zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach;
• Zgłoszenie ZAP-3;
• Pismo ogólne;
• Wniosek o stwierdzenie nadpłaty;
• Czynny żal;
• Zawiadomienie ZAW-NR;
• Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań;
• Wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty;
• Pełnomocnictwo UPL-1.


Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w e-Urzędzie Skarbowym. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczany na konto podatnika w e-US. Wymagane jest wyrażenie zgody na doręczanie elektroniczne zaświadczenia na konto w e-US. Osoby korzystające z e-US nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej od wydawanych im zaświadczeń. Wydane w e-Urzędzie Skarbowym zaświadczenie jest dokumentem elektronicznym (plikiem), który w niezmienionej formie potwierdza/zaświadcza informacje dotyczące rozliczeń podatnika. Dokument elektroniczny wydany w e-Urzędzie Skarbowym ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy. Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą również odbierać korespondencję urzędową z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na swoim koncie w serwisie. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody na taką formę komunikacji.


Serwis e-US to nowoczesny kanał komunikacji, który jest wciąż wzbogacany o nowe usługi uwzględniające potrzeby naszych klientów. e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.


Więcej informacji na stronie www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy

W Urzędzie Gminy w Sędziejowicach działa punkt konsultacyjny rządowego programu Czyste Powietrze. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Informacje o programie można uzyskać ww. wyznaczonych godzinach pod numerem telefonu: 43 840 00 21.

Zakres działania punktu:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

grafikaCzystePowietrze

Beneficjentami Programu „Czyste Powietrze” mogą zostać osoby spełniające poniższe Założenia:

Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego

lub

 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł

– wtedy może starać się o podstawowe dofinansowanie

lub

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

  • 1.564,00 zł – dla gospodarstw wieloosobowych

  • 2.189,00 zł – dla gospodarstw jednoosobowych.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż (składanie wniosków na wymianę kotła na węgiel tylko do 31.12.2021 r.)

 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

 • mikroinstalację fotowoltaiczną,

 • ocieplenie przegród budowlanych,

 • stolarkę drzwiową i okienną,

 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Warto pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.

 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.

 • Środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Procedura złożenia wniosku:

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach wnioskodawca wraz z pracownikiem  wypełnia wniosek. Następuje to po etapie doradczym. Następnie wniosek zostanie na miejscu wydrukowany a po jego podpisaniu zarejestrowany w Biurze Obsługi Interesanta i przekazany do WFOŚIGW w Łodzi. 

Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Łodzi. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Urząd Gminy w Sędziejowicach przekazuje wniosek do WFOŚiGW.

Obowiązkiem Urzędu Gminy w Sędziejowicach jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc pracownika urzędu  ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą bezpośrednio do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Informacje konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – konieczny jest akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,

 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),

 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),

 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,

 • powierzchnię całkowitą budynku,

 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)

 • ostatni formularz PIT

Na spotkanie w urzędzie celem wypełnienia wniosku koniczne jest, aby z wnioskodawcą przyszli wszyscy współwłaściciele nieruchomości oraz współmałżonek.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Zaświadczenia o dochodach potrzebne do programu „Czyste Powietrze” wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokój nr 3, ul. Wieluńskiej 7, 98-160 Sędziejowice.

 

KONTAKT

Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać:

Punkt konsultacyjno-informacyjny – Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub w wyznaczonych godzinach, pod nr tel. 43 840 00 21

WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

www.wfosigw.lodz.pl/kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinie dla osób fizycznych w zakresie zasad udzielania dofinansowania 

 • Infolinia ogólnopolska - 22 340 40 80

 • Infolinia PPCP w Łodzi - 42 66 34 106

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie z pracownikiem Urzędu Gminy w Sędziejowicach prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w Urzędzie.

LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
https://www.wfosigw.lodz.pl/programy/czyste-powietrze

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE NFOŚiGW:
http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/   

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU KROK PO KROKU
https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/edit#

PYTANIA I ODPOWIEDZI
https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 30.06.2023 roku

Nazwa Gminy Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Gmina Sędziejowice 269 216 145 2 111 254,09