sesjaUprzejmie informuję, że w dniu 28 maja / czwartek / 2020 r. o godzinie 11:00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XVII i XVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego o działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2019;
2) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2019 rok.
8. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 r.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019.
10. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie gminy Sędziejowice w roku 2019.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Bartczak