sesjaUprzejmie informuję, że w dniu 6 maja / środa / 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice, która odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Ślubowanie radnej Rady Gminy Sędziejowice.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030;
    2) dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;
    3) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Bartczak