Kombajn koszący zboże

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2024 rok.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

110 litrów  x ilość ha użytków rolnych x 1,46 za 1 litr oraz 40 l x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych  dla bydła, owiec, kóz, koni  i 4 l x średnia roczna jednostek przeliczeniowych dla świń.

W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami.
Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w pokoju nr 14.


Do wniosku należy dołączyć:

1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,
3. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 1815).

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku.
Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.

Wymagane dokumenty:

- Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO