Las.

Minister Klimatu i Środowiska uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o poinformowanie właściwych służb oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

 

Z wyrazami szacunku
Z up. Ministra

Edward Siarka

Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Palenisko

Zgodnie z nowymi przepisami, właściciele i zarządcy budynków muszą złożyć deklaracje dotyczące ogrzewania. Deklaracje można składać drogą elektroniczną lub w urzędzie. Ustawodawca daje rok na dopełnienie obowiązku.

Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554), każdy właściciel budynku mieszkalnego i użytkowego lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W tym systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.


Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://zone.gunb.gov.pl, przy użyciu profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.
2) w formie papierowej, czyli wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sędziejowice.


W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ww. ustawy.


Szczegółowe informacje na temat CEEB na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz  - budynki-niemieszkalne.pdf)Formularz - budynki-niemieszkalne.pdf[ ]93 kB2021-07-05 08:59
Pobierz plik (Formularz - budynki-mieszkalne - deklaracja-a-30.06.2021.pdf)Formularz - budynki-mieszkalne - deklaracja-a-30.06.2021.pdf[Formularz - budynki-mieszkalne]234 kB2021-09-03 10:27
Kot

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt "List do kota" realizowany od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r., jest propozycją na trudny czas pandemii – epidemii samotności i izolacji społecznej.

To swoisty systemem wsparcia odbudowujący więzi społeczne i rodzinne, dający możliwość samoorganizacji i aktywnego działania na rzecz rodziny, środowiska lokalnego, historii, tradycji oraz ekologii. Uczestnicy przedsięwzięcia otrzymają wszechstronną ofertę działań integracyjnych, doskonalącą umiejętności społeczne, propagującą aktywność artystyczną i sportową. Projekt składa się z 6 modułów, które dzięki strategii wzajemnego dopełniania się, będą realizować wspólny cel projektu:

1. „System Wsparcia” – to cykl warsztatów i spotkań, rodzicielskie pogotowie coachingowe, doradztwo zawodowe, informatyczne i psychologiczne, dla całych rodzin i indywidualne dla różnych grup wiekowych : dzieci, młodzieży
i seniorów.

2. „Rodzina znaczy wiele” - to propozycja zaprezentowania się rodzin realizujących różne pasje i zainteresowania, okazja dzielenia się bardzo indywidualnymi osiągnięciami wspólnot rodzinnych podczas specjalnie zaplanowanych integracyjnych spotkań środowiskowych.

3. „Sport dla każdego” – to oferta bardzo potrzebnych działań kompensujących i porządkujących potrzeby motoryczne dzieci, młodzieży i seniorów, w ramach codziennej (poza niedzielami) opieki instruktorskiej na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Marzeninie.

4. „Zajęcia artystyczno-edukacyjne” – to propozycja aktywnego rozwoju pasji, zainteresowań, wrażliwości społecznej oraz zdobywania wiedzy w ramach zajęć rozwijających umiejętności: epistolarne, taneczne, rękodzielnicze, śpiewacze, językowe (j. angielski), instrumentalne i teatralne.

5. „Jesteśmy Razem” - to cykl spotkań integracyjnych budujących relacje i umacniających więzi człowieka z człowiekiem, człowieka z pupilem, człowieka z naturą:
- „List do kota” - przedsięwzięcie plenerowe, które zgromadzi szczęśliwych posiadaczy zwierząt domowych wraz z pupilami. Impreza odbędzie się 24 lipca w okolicach Dnia Samotnych.
- „Hej Chłopcy” - to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy lokalnej, która 1 sierpnia zgromadzi i zintegruje wspólnym śpiewem pieśni powstańczych i patriotycznych przedstawicieli wszystkich grup wiekowych z terenu całej gminy
- „Dzień Promocji” - VII edycja imprezy środowiskowej o zasięgu mędzypowiatowym, łącząca aktywność ruchową - biegi przełajowe i marsz na 5 dystansach oraz kulturalną - prezentacja dorobku uczestników zajęć artystyczno-edukacyjnych, promująca zdrowy styl życia, produkty ekologiczne,
- „Kino plenerowe” - cykl projekcji filmów na terenie boiska szkolnego. Afirmacyjne przesłanie obrazów będzie kolejnym elementem wzmacniającym "ducha" uczestników.

6. „Latający dziennikarze” – regularne zajęcia dziennikarskie kształtujące umiejętności kluczowe. Projekt wykorzysta studio multimedialne funkcjonujące w Zespole Szkół w Marzeninie. Efektem działań dziennikarskich będzie stały przekaz informacji do środowiska lokalnego z wykorzystaniem technologii informatycznej.

Większość działań projektowych będzie realizowana na terenie boiska szkolnego Zespołu Szkół w Marzeninie, gdzie zastosujemy specjalne rozwiązania infrastrukturalne (parasole grzewcze, namioty plenerowe), chroniące przed trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz ułatwiające zachować dystans społeczny. Komunikację z otoczeniem
i promocję działań projektowych zapewni telebim - umieszczony na fasadzie budynku Zespołu Szkół w Marzeninie. Będziemy współpracować z lokalnymi podmiotami społecznymi: władzami sołectw, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Kołami Gospodyń Wiejskich.
Serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach projektowych!

Biuro projektu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół w Marzeninie - Tel. 43 677 15 26.

 

image15image29 image42

 Tekst: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie