Koszyk wielkanocny

Urząd Gminy Sędziejowice i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach zapraszają do udziału w konkursie na koszyk wielkanocny.

Aby wziąć udział należy przygotować własnoręcznie tradycyjny koszyk wielkanocny. Dekoracja i wypełnienie potrawami i produktami spożywczymi według własnego pomysłu. Produkty do przygotowania potraw uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.

Przygotowane koszyki należy dostarczyć w dniu 30 marca 2023r. do godz. 12:00 do siedziby Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 30 marca 2023r. podczas spotkania „Fundamenty tożsamości lokalnej rejonu Sędziejowic w wymiarze oświatowym i kulturowym”.

Regulamin w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin-konkursu-na-wielkanocny-koszyk-2023.pdf)Regulamin[ ]87 kB2023-03-22 14:09
Kury

Wojewoda Łódzki wydał rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Treść pisma w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Rozporządzenie nr 8 - dz. urz.pdf)Rozporządzenie nr 8 - dz. urz.pdf[ ]386 kB2023-02-03 14:17
Azbest

Urząd Gminy Sędziejowice informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2023 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

Osoby zainteresowane bezpłatnym odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu jak również demontażem wyrobów azbestowych, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice w pokoju nr 1 w terminie do 28 lutego 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody współwłaścicieli. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, użytkowanie wieczyste bądź posiadanie samoistne należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac.

2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę – zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dokument należy złożyć w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest, w przypadku braku ww dokumentu, oświadczenie, że dokument zostanie dostarczony w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

3. Kolorowe zdjęcia obiektów lub miejsc, z których usuwane będą wyroby zawierające azbest wraz z opisem zawierającym miejsce ich usytuowania (dopuszcza się zarówno wersję elektroniczną na elektronicznym nośniku danych, jak i wersję papierową).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice pokój nr 1 lub pod numerem tel. 43 840 00 18.

Załączniki:
Pobierz plik (Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów ze strony.pdf)Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów ze strony.pdf[ ]74 kB2023-01-31 10:47