Ogłoszenia i komunikaty

Logo Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kolumna planuje powiększanie zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kolumna ogłasza chęć zakupu gruntów. 


Informujemy, że zgodnie z art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 148 z póź zm.) pkt. 2. „Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.”

Jeżeli jesteś właścicielem gruntów, który:
- przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
- w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia;
- w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako użytki gruntowe: Ls, RV, RVI, RVIz;
- ma uregulowany stan prawny;
- nie jest obciążony na rzecz osób trzech oraz nie występują spory graniczne.

Zapraszamy do składania ofert dot. możliwości sprzedaży ww. gruntów:
- w formie tradycyjnej: Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask
- elektronicznej: przesyłanie na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na platformie ePUAP adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /pgl_lp_0606/SkrytkaESP Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna, ul. Leśników Polskich 1c, 98 - 100 Łask tel.: +48 43 675-42-06; +48 43 675-43-59, fax: wew.114, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Nadleśnictwo Kolumna www.lodz.lasy.gov.pl/kolumna

Oferta powinna zawierać:
1. dane kontaktowe do właściciela,
2. informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,
3. kopie wypisu z ewidencji gruntów, wraz z podaniem nr księgi wieczystej,
4. kopie wyrysu z mapy ewidencyjnej,
5. informacje czy istnieją drogi dojazdowe do przedmiotowych działki,
6. jeżeli działka objęta jest Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu – kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.

Dodatkowo informujemy, że na ewentualny zakup gruntów niezbędne jest uzyskanie przez Nadleśnictwo Kolumna zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a cena zakupu nie może być wyższa od ceny ustalonej w operacie szacunkowym sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1 c 98-100 Łask,
tel: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59
adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl

Informacja: Nadleśnictwo Kolumna

Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna treść ogłoszeń w załącznikach poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie mpzp Bilew.pdf)ogłoszenie mpzp Bilew.pdf[ ]81 kB2023-01-20 09:39
Pobierz plik (ogłoszenie zmiana Studium.pdf)ogłoszenie zmiana Studium.pdf[ ]85 kB2023-01-20 09:39
Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina o obowiązku wpisywania prawidłowego numeru PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11, PIT-40A/11A za 2022 r. 

Wpisanie prawidłowego numeru PESEL/NIP pracownika w informacji o jego przychodach jest obowiązkiem płatnika wynikającym z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
 
Od stycznia 2022 r. nie ma możliwości przesłania drogą elektroniczną informacji PIT-11 za 2022 r. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999).

Prawidłowy numer PESEL/NIP w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację podatnika.

Aktualne wersje formularzy
Płatniku pamiętaj, żeby wysłać dokumenty drogą elektroniczną w aktualnej wersji formularza: PIT-11 w wersji 29 a PIT-40A/11A w wersji 21. Zapewniają one wygenerowanie zeznań w usłudze Twój e-PIT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacje PIT-11 i PIT-40A/11A możesz przygotować na formularzu dostępnym na stronie podatki.gov.pl w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników.
Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza

Węgiel

Od początku 2023 roku obowiązuje nowy wzór wniosku na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców Gminy Sędziejowice. Zgodnie z ustawą wnioski przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023 r.

Wnioski przyjmowane są w biurze podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Wnioski składane na skrzynkę e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL).

Wzór wniosku w załączniku pod tekstem

Po weryfikacji wniosku gmina prześle informację o zakwalifikowaniu do zakupu.

Węgiel dla mieszkańców Gminy Sędziejowice będzie pochodził z Polskiej Grupy Górniczej i kosztuje 1900 zł/tonę, niezależnie od sortymentu. Odbiór węgla ze składu współpracującego z gminą we własnym zakresie.

Gminna infolinia działa pod nr. tel.: 43 677 10 02 oraz 43 840 00 07 od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 -2023. Gospodarstwa, które nie nabyły przysługującej im puli 1,5 tony węgla przed zakończeniem 2022 roku mogą wnioskować o taką ilość węgla, aby łączna masa na sezon grzewczy 2022 - 2023 nie przekroczyła 3 ton.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o zakup węgla_2023.doc)Wniosek o zakup węgla_2023.doc[ ]28 kB2023-01-03 12:53