Ogłoszenia i komunikaty

Grafika ARiMR

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

- w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00;
- w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
- ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

- 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
- 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
- 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biur powiatowych, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej), przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Logo Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W środę 14 lutego odbędzie się spotkanie z ekspertami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach. Na miejscu informacje na temat oferty ŁSSE z uwzględnieniem wsparcia w postaci z podatku CIT dla osób prawnych oraz PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z nową inwestycją.


ŁSSE oferuje wsparcie głownie dla produkcji, również dla projektów związanych z usługą magazynowania oraz usług IT, księgowych, architektonicznych, BBO i SSC. Wykluczone są: handel, usługi hotelarskie, gastronomiczne, usługi budowlane, transport.

Początek o godz. o godz. 10:00

Las

Nadleśnictwo Kolumna planuje powiększanie zasobów leśnych poprzez zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Oferty sprzedaży można składać bezpośrednio w formie pisemnej oraz online.

Oferta powinna zawierać:

1. dane kontaktowe do właściciela,
2. informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,
3. kopie wypisu z ewidencji gruntów, wraz z podaniem nr księgi wieczystej oraz oraz wyrysu z mapy,
4. informacje czy istnieją drogi dojazdowe do przedmiotowych działki,
5. jeżeli działka objęta jest Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu – kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu,
6. w przypadku występowania na Państwa działce drzewostanów w wieku do 20 lat włącznie, pisemną informację dot. istnienia, bądź braku zobowiązania wynikającego z trwającego programu finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (np. PROW).

Więcej informacji tutaj

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 stycznia można składać wnioski o wypłatę świadczenia wspierającego. W życie weszła ustawa, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Obsługą wniosków o wypłatę świadczenia wspierającego oraz jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Aby uzyskać przedmiotową decyzję należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z kwestionariuszem i kserem orzeczenia o niepełnosprawności do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W załączeniu zamieszczamy wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusz samooceny.

Dokumenty należy przesłać na podany poniżej adres.
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
ul. Lecznicza 6
93-173 Łódź
tel. 42 664 20 48

W zależności od uzyskanej punktacji świadczeniobiorca może liczyć na następującą wysokość świadczenia:
• 635 zł (40 proc. renty socjalnej: 70-74 punkty),
• 953 zł (60 proc. renty socjalnej: 75-79 punktów),
• 1271 zł (80 proc. renty socjalnej: 80-84 punkty),
• 1906 zł (120 proc. renty socjalnej: 85-89 punktów),
• 2859 zł (180 proc. renty socjalnej: 90-94 punkty),
• 3495 zł (220 proc. renty socjalnej: 95-100 punktów).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Załączniki:
Pobierz plik (kwestionariuszsamooceny-1703166265.pdf)Kwestionariusz[ ]276 kB2024-02-02 10:21
Pobierz plik (wniosekowydaniedecyzjiustalajacejpoziomwsparcia-1703166218.pdf)wniosek[ ]224 kB2024-02-02 10:21