Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje o możliwości skorzystania z ulgi polegającej na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.


Kto może skorzystać z ulgi

Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:
• wykonywał władzę rodzicielską,
• pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci:
       • wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo
       • sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.

Jaka kwota podlega zwolnieniu

Zwolnieniu podlega kwota przychodu nieprzekraczająca 85 528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Kiedy ulga może być stosowana

Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostateczne je j rozliczenie nastąpi w zeznaniu rocznym.

Jakie przychody obejmuje ulga

Ulga obejmuje przychody:
• z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
• z umów zlecenia zawartych z firmą,
• z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętaj!

Jeżeli uzyskujesz przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca lub zleceniodawca mógł stosować ulgę, powinieneś złożyć stosowne oświadczenie. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia. Powinieneś złożyć je na piśmie.

W oświadczeniu informujesz, że spełniasz warunki do zastosowania ulgi. Jednocześnie w oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi co do jego treści, pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

Pamiętaj!

Jeżeli przestaniesz spełniać warunki uprawniające do stosowania ulgi (np. jedno z czworga dzieci, pełnoletnie uzyskało w roku podatkowym z pracy na etacie dochody powyżej 3089 zł), masz obowiązek poinformować o tym pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

Tekst: Urząd Skarbowy w Łasku