Las

Nadleśnictwo Kolumna planuje powiększanie zasobów leśnych poprzez zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Oferty sprzedaży można składać bezpośrednio w formie pisemnej oraz online.

Oferta powinna zawierać:

1. dane kontaktowe do właściciela,
2. informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,
3. kopie wypisu z ewidencji gruntów, wraz z podaniem nr księgi wieczystej oraz oraz wyrysu z mapy,
4. informacje czy istnieją drogi dojazdowe do przedmiotowych działki,
5. jeżeli działka objęta jest Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu – kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu,
6. w przypadku występowania na Państwa działce drzewostanów w wieku do 20 lat włącznie, pisemną informację dot. istnienia, bądź braku zobowiązania wynikającego z trwającego programu finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (np. PROW).

Więcej informacji tutaj