Kobieta z dokumentami

Nowe przepisy nałożyły na gminy obowiązek kontroli nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki (tzw. szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Właściciele nieruchomości muszą posiadać umowy na odbiór nieczystości oraz dowody uiszczania opłat za te usługi. Kontrole na terenie gminy Sędziejowice już się rozpoczęły.

Kontrole wynikają ze zmiany przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pracownicy gminy sprawdzają częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym celu zapytają o dowodów uiszczania opłat za te usługi, np. faktury, rachunki, paragony. Należy też posiadać swój egzemplarz umowy na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziejowice.

Gmina jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli co najmniej raz na dwa lata.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziejowice w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (wykaz.pdf)wykaz.pdf[ ]28 kB2023-07-06 07:49