Herb Gminy Sędziejowice

Urząd Gminy Sędziejowice poszukuje pracownika na stanowisko ds. rolnictwa i inwestycji. Kandydaci maja czas na zgłoszenie do 14 listopada 2022 r. r. do godz. 14:00 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice.

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będą:

1) zadania wynikające z prawa wodnego, a w szczególności:

a) zatwierdzanie ugody ustalającej zmianę stanu wody na gruntach prywatnych

b) nakazanie właścicielowi gruntu, który zmienił stan wody na gruncie szkodliwie wpływający na grunty sąsiednie,

c) przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodę, prowadzenie spraw związanych z ustalaniem kąpielisk na terenie gminy;

2) zadania w zakresie zwalczania skutków klęsk żywiołowych, m.in. udział w pracach komisji szacującej szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, prowadzenie dokumentacji;

3) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;

4) opiniowanie projektu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż oraz bezzbiornikowe magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze;

 

W zakresie inwestycji:

1) opracowanie programów inwestycyjnych;

2) opracowanie projektu założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

3) zawieranie umów z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu realizacji powyższych planów;

4) koordynacja i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania inwestycji wspólnych i towarzyszących;

5) obsługa i nadzór procesów inwestycyjnych i remontów dla zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych w planach rozwoju;

6) organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami, dokonywanie rozliczeń realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;

7) przygotowywanie przetargów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlano – montażowych;

8) uzgadnianie i opiniowanie projektów budowlanych urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy oraz prowadzenie rejestru tych uzgodnień;

9) nadzór nad wykonywaniem urządzeń technicznych na nieruchomościach Gminy.

 

Urząd oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://bit.ly/3Wy34Vo