Herb Gminy Sędziejowice.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent/ podinspektor/ inspektor do spraw księgowości budżetowej.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Stanowisko pracy – referenta/ podinspektora/ inspektora do spraw księgowości budżetowej.

2. Wymiar czasu pracy – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo).

3. Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) nieposzlakowana opinia;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) wykształcenie i staż pracy:

- stanowisko referenta - wykształcenie średnie z 2 letnim stażem pracy,

- stanowisko podinspektora - wykształcenie średnie z 3 letnim stażem pracy, wykształcenie wyższe bez wymaganego stażu pracy,

- stanowisko inspektora - wykształcenie średnie z 5 letnim stażem pracy, wykształcenie wyższe z 3 letnim stażem pracy,


4. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

1) preferowane będą osoby z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w księgowości budżetowej;

2) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów, znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego,

3) umiejętność organizacji własnej pracy,

4) komunikatywność;

5) umiejętność pracy w zespole;


5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie rachunkowości Organu i jednostki - dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont;

2) sporządzanie miesięcznych sprawozdań Rb-27S z wykonania dochodów Urzędu;

3) sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa);

4) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych w systemie komputerowym;

5) dokonywanie umorzeń środków trwałych według właściwej klasyfikacji KŚT i stawek amortyzacyjnych;

6) rozliczanie inwestycji w kontekście wystawionych dokumentów OT;

7) uzgadnianie przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych i jej rozliczanie;

8) prowadzenie ewidencji księgowej w systemie finansowo-księgowym w zakresie rozliczeń podatku VAT Urzędu;

9) centralizacja rozliczeń w zakresie podatku VAT jednostek organizacyjnych - analiza i sprawdzanie JPK jednostek organizacyjnych, sporządzenie zbiorczej deklaracji VAT i wysyłanie jej drogą elektroniczną.


6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
w miesiącu sierpniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sędziejowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.


7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

2) stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas określony lub na czas nieokreślony;

3) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy;

4) praca w wymiarze - 1 etat - pełny wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku);

5) praca przy komputerze (praca z monitorem ekranowym);

6) praca ze sprzętem biurowym : m.in. komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka;

7) miejsce pracy: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (budynek piętrowy, brak windy);


8. Wymagane dokumenty:

1) podanie o pracę z uzasadnieniem (własnoręcznie podpisane);

2) kwestionariusz osobowy dla kandydata;

3) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany;

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

5) kopie posiadanych świadectw z poprzednich miejsc pracy;

6) w przypadku trwającego zatrudnienia oświadczenie o okresie zatrudnienia i rodzaju wykonywanej pracy;

7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe umyślne,

10) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530);

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji, w przypadku podania danych wykraczających poza dane określone w art. 22¹ §1 i 3 Kodeksu pracy.

9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„ Dotyczy naboru na stanowisko referenta/ podinspektora/inspektora do spraw księgowości budżetowej”, w terminie do 7 października 2022 r. r. do godz. 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice.

Sędziejowice, 27 września 2022 r.

Klauzura informacyjna

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Gmina Sędziejowice informuje, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Sędziejowice.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych : e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, art. 22¹ §1 i art. 22¹ §4 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji, a następnie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał osobom i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Panu/Pani żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawiania danych osobowych. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.

Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Załączniki:
Pobierz plik (Kwestionariusz_kandydata.doc)Kwestionariusz_kandydata.doc[ ]34 kB2022-09-29 08:45
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze.pdf)ogłoszenie o naborze.pdf[ ]1256 kB2022-09-29 08:45
Pobierz plik (oświadczenia.doc)oświadczenia.doc[ ]25 kB2022-09-29 08:45