WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE - DARIUSZ CIEŚLAKUG 1

Kompetencje i zadania Wójta:

1. Wójt kieruje pracą Urzędu na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i wykonuje swoje zadania poprzez: 

1) rozstrzygnięcia podejmowane osobiście; 

2) rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępcę Wójta lub inną upoważnioną na piśmie osobę, działających w zastępstwie Wójta w czasie jego nieobecności w pracy; 

3) rozstrzygnięcia podejmowane w imieniu Wójta przez pracowników Urzędu, w zakresie spraw im powierzonych, w ramach odrębnie udzielonych upoważnień bądź pełnomocnictw; 

4) rozstrzygnięcia podejmowane z upoważnienia Wójta przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie spraw im powierzonych w ramach stosownych porozumień bądź pełnomocnictw. 

2. Wójt bezpośrednio nadzoruje pracę kierownictwa Urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy. 

3. W czasie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków zastępstwo sprawuje Zastępca Wójta. 

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta, jako kierownika Urzędu, należy: 

1) organizowanie pracy Urzędu; 

2) występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika; 

3) współdziałanie z Radą w zakresie przygotowywania projektów uchwał, ich wykonywanie, przedkładanie organom nadzoru oraz ich ogłaszanie; 

4) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań; 

5) realizacja polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego; 

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz wykonywanie w stosunku do nich uprawnień zwierzchnika służbowego; 

7) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy; 

8) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy; 

9) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 

10) wydawanie aktów prawnych na podstawie delegacji zawartych w przepisach prawa oraz aktów o charakterze instrukcyjnym; 

11) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego kompetencji, w tym pełnomocnictw procesowych; 

12) przygotowanie projektu budżetu Gminy i odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową Gminy; 

13) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zaistniałych na terenie Gminy; 

14) udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej; 

15) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli; 

16) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej; 

17) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika; 

18) sprawowanie funkcji Administratora Danych Osobowych; 

19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta ustawami, uchwałami Rady oraz wynikających ze Statutu Gminy Sędziejowice i niniejszego Regulaminu; 

20) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Referatu Finansowo – Budżetowego, Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samodzielnych stanowisk pracy: Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kryzysowych, obronnych i bezpieczeństwa publicznego, Stanowiska do spraw kontroli oraz Radcy Prawnego. 


Telefon: (43) 677 - 11 - 56

Fax: (43) 677 - 10 - 06

Numer pokoju: 20

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

NZASTĘPCA WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE - Dariusz matuszkiewicz
 
Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta:

1. Zastępca Wójta działa w granicach kompetencji i zadań określonych przez Wójta oraz innych pełnomocnictw i upoważnień. 

2. Do zakresu, zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i wypoczynku, opieki społecznej oraz oświaty, a także realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii; 

2) składanie jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w sprawach z zakresu wymienionego w pkt 1 i samodzielne zaciąganie zobowiązań do sumy nie przekraczającej jednorazowo wartości dwukrotnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za miesiąc poprzedni - określonego przez prezesa GUS; 

3) zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności, z wyłączeniem spraw pozostawionych do wyłącznej właściwości Wójta, na podstawie obowiązujących przepisów. 

4) sprawowanie nadzoru nad działalnością referatu Spraw Obywatelskich.      

1. Sekretarz, w imieniu Wójta, zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Urzędu i instrukcji kancelaryjnej. 

 

Numer pokoju: 10

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

SEKRETARZ GMINY SĘDZIEJOWICE

 
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu, w tym : 

a) pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu, 

b) opracowuje projekty: regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Urzędu oraz przedstawia propozycje ich uaktualnień i zmian, 

c) dokonuje podziału zadań i kompetencji między kierowników poszczególnych referatów i samodzielne stanowiska pracy, 

d) sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, 

e) nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych, 

f) informuje Wójta o konieczności dokonania zmian personalnych, 

g) nadzoruje prawidłowość prowadzenia spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu, 

h) planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza wydatki przewidziane na ten cel w budżecie Gminy, 

i)  odpowiada za właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe i wyposażenie Urzędu w sprzęt i urządzenia techniki biurowej, 

j) dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia, 

k) dokonuje rozdziału korespondencji wpływającej do Urzędu, 

l) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta; 

2) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy; 

3) organizowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków; 

4) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kontroli zarządczej; 

5) inicjowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy; 

6) rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu; 

7) organizowanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych; 

8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy referatami i pracownikami Urzędu; 

9) kontrolowanie postępowania administracyjnego w Urzędzie z punktu widzenia jego 
terminowości i zgodności z prawem; 

10) prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu, w tym szczególnie realizacji decyzji organów Gminy i Wójta oraz nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie; 

11) zapewnienie obsługi biurowej organom samorządowym, kolegium i zespołom działającym przy Wójcie bądź Radzie; 

12) prowadzenie w uzgodnieniu z Wójtem gospodarki etatami i funduszem płac Urzędu, nadzorowanie spraw kadrowych i doskonalenia kadr; 

13) współpraca z Radą i odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady Rady i jej komisji; 

14) współpraca z sołectwami i zapewnienie udziału przedstawiciela Wójta na zebraniu wiejskim; 

15) nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady i Wójta; 

16) nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia Wójta, w tym narad kierowniczych; 

17) organizowanie biblioteki Urzędu i dbałość o stałe uzupełnianie jej zbiorów; 

18) koordynowanie działań promujących Gminę oraz wspierających i upowszechniających ideę samorządową; 

19) potwierdzanie zgodności pism, dokumentów, opracowań z oryginałem; 

20) prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta; 

21) kierowanie referatem Organizacyjnym i Spraw Społecznych. 

 

 

SKARBNIK GMINY SĘDZIEJOWICE - GRZEGORZ DĘBKOWSKI

Zadania i kompetencje Skarbnika:

1. Skarbnik, wykonując zadania i kompetencje określone przez Wójta, według właściwości - z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów - zajmuje się problemami ekonomiczno - finansowymi Gminy oraz obsługą finansowo - księgową Gminy, a ponadto odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie i realizację budżetu Gminy, inicjuje i koordynuje działania prowadzące do pozyskiwania środków finansowych dla budżetu oraz nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy. 

2.   Działając w zakresie spraw powierzonych mu przez Wójta, Skarbnik w szczególności: 

1) koordynuje i kontroluje prace dotyczące opracowania projektu budżetu Gminy, przyjęcia go i dokonywania w nim zmian, ustalenia wskaźników budżetowych (limitów finansowych); 

2) czuwa nad prawidłowością realizacji budżetu Gminy; 

3) dokonuje analizy budżetu pod kątem wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, i innych, będących w dyspozycji Gminy;

4) zapewnia bieżące informacje oraz okresowe sprawozdania, umożliwiające Radzie i Wójtowi ocenę sytuacji finansowej Gminy; 

5) sprawuje nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej Gminy, w tym nad podległymi Wójtowi jednostkami organizacyjnymi; 

6) sprawuje nadzór nad wymiarem oraz poborem podatków i opłat lokalnych;

7) dokonuje kontroli finansowej, w tym celu organizuje właściwy obieg dokumentów finansowych; 

8) podpisuje (kontrasygnuje) oświadczenia woli składane w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań finansowych; 

9) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej, wydawanych przez Wójta; 

10) sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe dotyczące roku budżetowego; 

11) kontroluje wykonywanie obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych; 

12) wykonuje zadania kontroli zarządczej w zakresie budżetu i finansów gminy; 

13) zapewnia realizację zadań wynikających - w szczególności - z ustaw: 

- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

- o finansach publicznych, 

- ordynacja podatkowa, 

- o opłacie skarbowej, 

- o podatku rolnym, 

- o podatku leśnym, 

- o podatkach i opłatach lokalnych, 

- o rachunkowości. 

14) kontroluje gospodarkę finansową sołectw;

15) kieruje referatem Finansowo – Budżetowym. 

3.   W przypadku nieobecności w pracy Skarbnika zastępstwo pełni Zastępca Skarbnika. 

Numer pokoju:    12

Telefon: 43 677-16-92

Fax: 43 677-10-06

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Sylwia Stelmach - Piątkowska

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych

Pokój : 18

Telefon: 43 677-11-57

Fax: 43 677-10-06

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy referatu: 

Izabela Rusiniak

Inspektor ds. pracowniczych, bhp, szkolenia

Pokój: 2

Telefon: 43 840-00-08

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Krystyna Nowicka

Inspektor ds. administracyjno - kancelaryjnych

Pokój (Sekretariat): 19

Telefon: 43 677-11-57, 43 677-10-01

Fax: 43 677-10-06

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kamila Tokarek

Inspektor ds. oświaty

Pokój: 3

Telefon: 43 840-00-09

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Justyna Kmiecik

Inspektor ds. społecznych i informacji publicznej

Pokój: 16

Telefon: 43 840-00-13

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tomasz Suchański

Podinspektor ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pokój: 16

Telefon: 43 840-00-14

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kinga Szataniak

Referent ds. obsługi rady gminy i sołectw

Pokój: 16

Telefon: 43 677-11-46

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Marek Kidawski

Informatyk

Pokój: 22

Telefon: 43 840-00-07

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Michał Ułański

Informatyk

Pokój: 22

Telefon: 43 840-00-07

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań i kompetencji referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych należy:

1) zapewnienie sprawnej organizacji pracy i prawidłowego funkcjonowania Urzędu,

2) gospodarowanie kadrami i prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych , wydawanie zaświadczeń z tego zakresu,

3) koordynowanie załatwianiem skarg i wniosków obywateli oraz interpelacji i wniosków radnych,

4) kontrola wykonywania uchwał Rady i wniosków jej komisji,

5) prowadzenie i udostępnianie obywatelom zbioru przepisów prawnych,

6) czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji,

7) prowadzenie archiwum Urzędu,

8) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

9) czuwanie nad zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,

10) koordynowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

11) obsługa sekretariatu, sprawy kancelaryjne i techniczne związane z obsługą interesantów,

12) realizacja zadań wynikających z faktu prowadzenia placówek szkolno -wychowawczych, przedszkoli, ośrodków zdrowia,

13) realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,

14) współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi i urzędami w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń i przekwalifikowań,

15) zabezpieczenie organizacyjno - kancelaryjne zleconych gminie do przeprowadzenia referendów i wyborów,

16) stwarzanie warunków dla realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania nakomanii,

17) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

18) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,

19) obsługa biurowa i organizacyjna Rady, jej komisji i sołectw,

20) przygotowanie materiałów dla potrzeb organów wymienionych w pkt. 19 oraz dokumentowanie ich posiedzeń,

21) zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

22) tworzenie warunków do prawidłowego wypełniania mandatu radnego,

23) organizacyjne i kancelaryjne zabezpieczenie wyborów sołtysów,

24) redagowanie strony Gminy Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Gminy,

25) utrzymanie czystości i porządku w budynku Urzędu i wokół niego,

26) utrzymanie wyposażenia Urzędu w należytym stanie technicznym.

 

REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY

Grzegorz Dębkowski

Skarbnik Gminy Sędziejowice, Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego

Pokój : 12

Telefon: 43 677-16-92

Fax: 43 677-10-06

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy referatu:

Marzena Pawłowska

Zastępca skarbnika

Pokój: 13

Telefon: 43 677-16-92

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Agnieszka Szewczyk

Inspektor ds. wymiaru podatków

Pokój: 14

Telefon: 43 840-00-10

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dorota Borowiecka

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Pokój: 14

Telefon: 43 840-00-11

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Monika Krawczyk-Kuliberda

Inspektor ds. wymiaru podatków

Pokój: 14

Telefon: 43 840-00-12

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Renata Koziróg

Inspektor ds. płac

Pokój: 9

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Paulina Sęk-Wasielewska

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Pokój: 13

Telefon: 43 840-00-20

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Angelika Kowalska

Podinspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pokój: 1

Telefon: 43 840-00-20

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań i kompetencji referatu Finansowo - Budżetowego należy:

1) opracowywanie projektu budżetu oraz czuwanie nad realizacją budżetu Gminy,

2) obsługa budżetu Gminy,

3) opracowywanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Gminy,

4) wymiar i pobór podatków oraz opłat należnych Gminie w oparciu o przepisy prawa,

5) kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych i administracyjnych oraz sołectw,

6) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o stanie realizacji obowiazku podatkowego,

7) wydawanie zaświadczeń uprawniających do nabycia bonów paliwowych,

8) prowadzenie gospodarki funduszem płac Urzędu,

9) współdziałanie z urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizowania obowiązków ustawowych,

10) egzekwowanie należności finansowych Gminy,

11) obsługa finansowa zadań zleconych Gminie do realizacji oraz wynikających z zawartych umów i porozumień,

12) obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

13) współpraca z ubezpieczycielami w zakresie ubezpieczeń osobowych pracowników, mienia komunalnego oraz innych rodzajów ubezpieczeń,

14) prowadzenie ksiąg inwentarzonych majątku Urzędu,

15) obsługa kasowa,

16) egzekucja należności z tytułu zaległych podatków i opłat.

17) prowadzenie spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

REFERAT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Pracownicy referatu:

Dariusz Matuszkiewicz

Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pokój : 10

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Aleksandra Ulas

Inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska

Pokój: 9

Telefon: 43 840-00-18

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Lidia Niewiadomska - Sobala

Inspektor ds. gospodarką ziemią i mieniem komunalnym

Pokój: 11

Telefon: 43 840-00-15

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Anna Potasiak

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej

Pokój: 11

Telefon: 840-00-16

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Grażyna Stankiewicz 

Inspektor ds. mieszkaniowych, działalności gospodarczej

Pokój: 9

Telefon: 43 840-00-17 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Justyna Odbieżałek

Podinspektor ds. pozyskania środków zewnętrznych

Pokój: 9

Telefon: 43 677-16-93

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sylwia Jaworska

Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Pokój: 1

Telefon: 43 677-16-93

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Magdalena Dawidzka

Inspektor ds. rolnictwa i inwestycji

Pokój: 9

Telefon: 43 840-00-19

E-mail: m.dawidzka@gminasedziejowice.pl

 

Do zadań i kompetencji Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy:

1) gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy, a także sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości rolnych przekazanych do zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa,

2) tworzenie zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe,

3) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ochrony wód oraz ochrony przeciwpowodziowej,

4) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew,

5) realizacja zadań dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej,

6) ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz wnioskowanie o przeznaczeniu tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,

7) planowanie i analizowanie zaspokajania potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych,

8) planowanie, finansowanie oraz realizacja inwestycji gminnych,

9) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury,

10) realizowanie zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przygotowywanie decyzji ustalających wysokość opłaty planistycznej,

11) zarządzanie siecią dróg gminnych, współdziałanie z zarządcami dróg wojewódzkich i powiatowych, a w szczególności w zakresie ich bieżącego utrzymania,

12) przygotowanie terenów pod budownictwo poprzez uzbrajanie terenów w infrastrukturę techniczną,

13) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

14) wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

15) ustalanie godzin działania placówek handlowych,

16) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, tworzenie zasobów mieszkaniowych gminy,

17) prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,

18) realizowanie zadań wynikających z ustawy "Prawo łowieckie",

19) realizacja zadań wynikających z ustawy "Prawo energetyczne", w tym w szczególności:

a) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

b) planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy,

20) realizowanie zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

21) realizowanie zadań w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

22) podziały nieruchomości, scalanie i podział nieruchomości, wykonywanie prawa pierwokupu, określanie udziału właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (opłaty adiacenckie),

23) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych, organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

24) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

25) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowanie tego rodzaju odpadów,

26) wydawanie podmiotom innym niż gminne jednostki organizacyjne zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,a także cofanie zezwoleń po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia warunków określonych w udzielonym zezwoleniu,

27) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

28) koordynowanie stosowanie przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne "ustawy o zamówieniach publicznych",

29) opracowywanie wniosków o środki pomocowe przy realizacji inwestycji gminnych i sporządzanie stosownych rozliczeń,

30) udzielanie informacji obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przepisach prawnych oraz możliwościach uzyskania pomocy finansowej na określone zadania,

31) udzielanie pomocy osobowej i technicznej przy wypełnianiu przez mieszkańców Gminy wniosków o środki pomocy Unii Europejskiej,

32) promocji Gminy.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Pracownicy referatu:

Dariusz Cieślak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Pokój: 20

Telefon: (43) 677 - 11 - 57

Fax: (43) 677 - 10 - 06

E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Katarzyna Kardas-Sobczak

Zastępca Kierownika USC

Pokój:   4

Telefon: 43 677-11-38

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących urodzeń małżeństw i zgonów;

2) sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów;

3) transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego;

4) aktualizacja aktów stanu cywilnego;

5) współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego, w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi;

6) archiwizacja dokumentów stanu cywilnego, współpraca z Archiwum Państwowym oraz zagranicznymi archiwami w zakresie wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego;

7) organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, 100 - lecia urodzin mieszkańców;

8) prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk;

9) prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych;

10) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną;

11) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo oraz zaświadczenie o stanie cywilnym.

 

STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH

Agnieszka Michalak

Podinspektor ds. obywatelskich

Pokój:   4

Telefon: 43 840-00-06

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. W zakresie spraw obywatelskich:

1) przyjmowanie wniosków i wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość;

2) prowadzenie spraw dotyczących repatriacji Polaków z zagranicy;

3) sprawy związane z organizowaniem zgromadzeń;

4) potwierdzanie własnoręczności podpisu osób ubiegających się lub korzystających ze świadczeń emerytalno-rentowych na dokumentach i formularzach wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych.

2. W zakresie ewidencji ludności:

1) obsługa interesantów w zakresie ewidencji ludności;

2) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem spisów wyborców oraz prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, KRYZYSOWYCH, OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

  

Bogdan Grącki

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kryzysowych, Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Pokój :    23

Telefon:   43 840-00-02

Fax:        43 677-10-06

E-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kryzysowych, Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego prowadzi sprawy w zakresie informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej.

I. W zakresie ochrony informacji niejawnych odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, a ponadto do jego spraw należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym szacowanie ryzyka;
3) prowadzenie postępowań sprawdzających oraz prowadzenie wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
6) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie i nadzorowanie jego realizacji;

 

II. W zakresie zarządzania kryzysowego:

1) reagowanie kryzysowe oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;
2) monitorowanie przy pomocy Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych na terenie gminy;
3) opracowywanie regulaminu organizacyjnego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
4) obsługa administracyjno-biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
5) opracowywanie wstępnych analiz zagrożeń nadzwyczajnych na terenie gminy;
6) opracowywanie i realizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego;
7) współdziałanie z kierownikami właściwych służb, inspekcji i straży w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony życia, zdrowia i środowiska naturalnego w sytuacjach kryzysowych;
8) współdziałanie z Powiatowym Centrum Reagowania Kryzysowego, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gminnymi centrami zarządzania kryzysowego gmin ościennych;
9) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
10) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym i współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym zakresie.

 

III. W zakresie obrony cywilnej:

1) realizowanie polityki gminy w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności;
2) opracowywanie gminnego planu obrony cywilnej;
3) planowanie i organizowanie gminnego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz wykrywania i alarmowania;
4) współpraca z organizacjami i instytucjami w dziedzinie obrony cywilnej;
5) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu obrony cywilnej.

 

IV. W zakresie spraw obronnych i wojskowych:

1) organizowanie akcji kurierskiej;
2) realizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
3) aktualizacja i opracowywanie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy.

 

V. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:

1) koordynacja i realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, krajowym systemem ratowniczogaśniczym i ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej;
2) prowadzenie spraw obsługi administracyjno-finansowej ochotniczych straży pożarnych;
3) realizacja pozostałych zadań z zakresu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli określonych przepisami szczególnymi.