Logo WFOŚ

Wójt Gminy Sędziejowice informuje o realizacji zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice w 2021 roku.

Nazwa beneficjenta Gmina Sędziejowice.
Całkowita wartość zadania 50 219,33 PLN.
Kwota dofinansowana z WFOŚiGW w Łodzi- dotacja 44 396,00 PLN

Zakres zadania:

1. Usunięcie wyrobów zawierających azbest - zbieranie , załadunek, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie w ilości 101,888 Mg

2. Usunięcie wyrobów zawierających azbest – demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie w ilości 14,560 Mg

www.wfosigw.lodz.pl