Pomoc społeczna

Osoby robiące zakupy w sklepie

Sklep Socjalny RAMPA rozpoczął działalność na zduńskowolskim Osiedlu Karsznice. Zakupy po cenach znacznie niższych niż rynkowe mogą w nim robić seniorzy oraz osoby o trudnej sytuacji finansowej. Wśród uprawnionych będą mieszkańcy Gminy Sędziejowice, dla których nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał specjalne karty umożliwiające skorzystanie z oferty RAMP-y.

GOPS przekaże karty osobom spełniającym warunki, a za kilka tygodni mobilna wersja sklepu będzie się regularnie pojawiała w Gminie Sędziejowice. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli zrobić zakupy znacznie bliżej, bez konieczności dojeżdżania do Karsznic.

Towar w sklepie to pełnowartościowe produkty spożywcze o krótkiej dacie przydatności do spożycia przekazane przez producentów i przedsiębiorstwa handlowe. Te, których data będzie się kończyła lada chwila, będą dorzucane do koszyka za jeden grosz.

Rampę prowadzi Fundacja Dzielnia, a Gmina Sędziejowice jest jednym z czterech samorządów, które podjęły współpracę. Pozostałe to Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola oraz Gmina i Miasto Szadek.

Sklep mieści się w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza Sylli 1.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Sędziejowice mogą składać:

• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
• tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 7, tel. 43 677 15 81, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.

W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

Terminy

Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

 

Wysokość dodatku

• 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
• 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

 

Podwyższenie dodatku

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB (w rozumieniu ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.), świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
• 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
• 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

 

Informacja o przyznaniu świadczenia

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Wniosek do pobrania: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

 

Logo Tarczy Antyinflacyjnej

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej ma zostać uruchomiony dodatek osłonowy, mający pomóc w pokryciu części kosztów energii. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach oczekuje na opublikowanie stosownych aktów prawnych aby móc ogłosić nabór wniosków.


Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Sędziejowice będą mogli składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Obecnie jednak nie zostały opublikowane akty prawne określające tryb i formę wniosków o to świadczenie.

Informacje o naborze zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sędziejowice oraz GOPS w Sędziejowicach.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego: https://www.gov.pl/web/klimat/prezydent-podpisal-ustawe-o-dodatku-oslonowym

dodatek

Wnętrze łazienki SDŚ

Zakończył się remont pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach. Zakres prac obejmował łazienki i korytarz główny wraz z szatnią.

Koszt zadania opiewał na kwotę 90 tys. zł. Ośrodek wsparcia otrzymał na ten cel środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 100 % wartości zadania. Prace  obejmowały wymianę glazury i terakoty, montaż nowej armatury łazienkowej, zastosowane zostały również nowe rozwiązania  mające na celu głównie  likwidację barier architektonicznych i  bezpieczne  funkcjonowanie osób z dysfunkcją narządu ruchu (poręcze, siedziska).

- Cieszymy się  z tego remontu, bo jest przede wszystkim bezpieczniej i wygodniej ale również świeżo i estetycznie, mówią Uczestnicy ŚDS w Sędziejowicach.

IMG 4682

 

IMG 4684

 

IMG 4685

 

IMG 4688

GOPSGOPS w Sędziejowicach prosi o wypełnienie ankiety, która jest anonimowa i dobrowolna.

Strategia jest dokumentem, który wyznacza kierunek rozwoju naszej Gminy w zakresie rozwiązywania Problemów Społecznych. Wyniki z przeprowadzonego badania ankietowego posłużą wyłącznie sporządzeniu zestawień i zostanie wykorzystane do opracowania SRPS na lata 2021-2026.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ TUTAJ