Mężczyzna z dokumentami

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

1. Stanowisko pracy – sekretarz gminy.

2. Wymiar czasu pracy – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo).

3. Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) nieposzlakowana opinia;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) wykształcenie i staż pracy:

- wykształcenie wyższe;

- co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w tych jednostkach

lub

- co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ww. ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;

6) brak przynależności do partii politycznych (art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych);

7) przygotowanie koncepcji funkcjonowania Urzędu.

4. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

1) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów, znajomość przepisów regulujących te zagadnienia;

2) umiejętność organizacji pracy, podejmowania decyzji, współdziałania z ludźmi;

3) komunikatywność.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, w szczególności nad terminowym

i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu i instrukcji kancelaryjnej, w szczególności:

wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu;

zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy;

organizowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości

o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg, wniosków i petycji;

nadzór nad właściwym funkcjonowaniem kontroli zarządczej;

inicjowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy;

rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;

organizowanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych;

kontrolowanie postępowania administracyjnego w Urzędzie z punktu widzenia jego terminowości i zgodności z prawem;

prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu;

zapewnienie obsługi biurowej organom samorządowym, kolegium i zespołom działającym przy Wójcie Gminy bądź Radzie Gminy;

prowadzenie w uzgodnieniu z Wójtem gospodarki etatami i funduszem płac Urzędu, nadzorowanie spraw kadrowych i doskonalenia kadr;

współdziałanie z Rada Gminy i odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady Rady i jej komisji;

współpraca z sołectwami i zapewnienie udziału przedstawiciela Wójta na zebraniu wiejskim;

prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta;

kierowanie referatem Organizacyjnym i Spraw Społecznych.


6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
w miesiącu maju 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sędziejowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.


7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, stanowisko kierownicze urzędnicze;

2) stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas określony lub na czas nieokreślony;

3) praca w pełnym wymiarze;

4) praca przy komputerze (praca z monitorem ekranowym);

5) praca ze sprzętem biurowym : m.in. komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka;

6) miejsce pracy: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (budynek piętrowy, brak windy, podjazd dla osób poruszających się na wózku, toaleta na parterze dostosowana dla osób niepełnosprawnych);

8. Wymagane dokumenty:

1) podanie o pracę z uzasadnieniem (własnoręcznie podpisane);

2) kwestionariusz osobowy dla kandydata (własnoręcznie podpisany);

3) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany;

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

5) kopie posiadanych świadectw z poprzednich miejsc pracy;

6) w przypadku trwającego zatrudnienia oświadczenie o okresie zatrudnienia stanowisku i rodzaju wykonywanej pracy;

7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (własnoręcznie podpisane);

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe umyślne (własnoręcznie podpisane);

10) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530);

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji, w przypadku podania danych wykraczających poza dane określone w art. 22¹ §1 i 3 Kodeksu pracy (własnoręcznie podpisane);

12) oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych (własnoręcznie podpisane);

13) koncepcja funkcjonowania Urzędu opracowana przez kandydata(własnoręcznie podpisana) .

9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„ Dotyczy naboru na stanowisko sekretarza gminy”, w terminie do 3 lipca 2023 r. do godz. 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice.

Sędziejowice, 22 czerwca 2023 r.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Gmina Sędziejowice informuje, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Sędziejowice.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych : e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, art. 22¹ §1 i art. 22¹ §4 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji, a następnie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał osobom i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Panu/Pani żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawiania danych osobowych. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.

Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Załączniki:
Pobierz plik (Kwestionariusz_kandydata.doc)Kwestionariusz_kandydata.doc[ ]37 kB2023-06-22 13:14
Pobierz plik (oświadczenia pkt 8 ppkt 7-9 i 12.doc)oświadczenia pkt 8 ppkt 7-9 i 12.doc[ ]28 kB2023-06-22 13:14