herb UGS malyNa podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

 

 

WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym w miejscowości Wola Wężykowa

- działka nr 148/8 o pow. 0,1574 ha – cena wywoławcza 312.500,00 zł, wadium 31.200,00 zł

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej SR1L/00042077/4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Teren, na którym znajduje się działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka ma regularny kształt czworokąta z dostępem od północy do publicznej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. W odległości o. 400 m znajduje się droga wojewódzka relacji Widawa – Sędziejowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 7, na parterze, sala B.

Wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki, należy wpłacić do dnia 09.07.2020r. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy powinni przedstawić dowód tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty. Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna być przez nabywcę uregulowana nie później niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne oraz związane z wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wadium należy wpłacić na konto: Gmina Sędziejowice 67 9279 0007 0050 3413 2000 0320.

Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w urzędzie gminy ul. Wieluńska 7/ I piętro pokój nr 11/, tel. 43 67 716 93 –P. Lidia Sobala