Ogłoszenia i komunikaty

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 stycznia można składać wnioski o wypłatę świadczenia wspierającego. W życie weszła ustawa, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Obsługą wniosków o wypłatę świadczenia wspierającego oraz jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Aby uzyskać przedmiotową decyzję należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z kwestionariuszem i kserem orzeczenia o niepełnosprawności do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W załączeniu zamieszczamy wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusz samooceny.

Dokumenty należy przesłać na podany poniżej adres.
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
ul. Lecznicza 6
93-173 Łódź
tel. 42 664 20 48

W zależności od uzyskanej punktacji świadczeniobiorca może liczyć na następującą wysokość świadczenia:
• 635 zł (40 proc. renty socjalnej: 70-74 punkty),
• 953 zł (60 proc. renty socjalnej: 75-79 punktów),
• 1271 zł (80 proc. renty socjalnej: 80-84 punkty),
• 1906 zł (120 proc. renty socjalnej: 85-89 punktów),
• 2859 zł (180 proc. renty socjalnej: 90-94 punkty),
• 3495 zł (220 proc. renty socjalnej: 95-100 punktów).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Załączniki:
Pobierz plik (kwestionariuszsamooceny-1703166265.pdf)Kwestionariusz[ ]276 kB2024-02-02 10:21
Pobierz plik (wniosekowydaniedecyzjiustalajacejpoziomwsparcia-1703166218.pdf)wniosek[ ]224 kB2024-02-02 10:21
Grafika CEEB

Inwentaryzacja dotyczy budynków, które mają źródło ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW. Są to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie czy budynki handlowo-usługowe. Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów technicznych budynku oraz źródeł ogrzewania. Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.


Kto przeprowadza inwentaryzację budynku?


Inwentaryzację można:
• wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny – poniżej instrukcja krok po kroku,
• zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku”, 
• wykonać ją dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych.


Inwentaryzację budynku może wykonać osoba, która:
• mieszka w domu jednorodzinnym i jest jego właściciele,,
• mieszka w domu wielorodzinnym i jest właścicielem jego części, np. posiada część w tak zwanym bliźniaku, szeregowcu,
• posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez zarządcę,
• posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową (nie ma zarządcy)
• jest zarządcą budynku.

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można uzyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela bądź zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków automatycznie generuje uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Analiza pozwala ocenić stan techniczny budynku pod względem utraty ciepła i emisji CO2.

Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:
• wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła,
• wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie użytkową, końcową i pierwotną,
• zalecany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię,
• wielkość emisji CO2 budynku.

Uwaga!
 
W przypadku braku informacji bądź wiedzy istnieje możliwość wstawienia w formularzu inwentaryzacyjnym formuły: brak danych. Wówczas uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku uwzględni uśrednione dane. 

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka informacyjna INWENTARYZACJA BUDYNKÓW.pdf)ulotka informacyjna INWENTARYZACJA BUDYNKÓW.pdf[ ]1199 kB2024-01-25 07:10
Transporter opancerzony

Minister Obrony Narodowej ogłosił termin kwalifikacji wojskowej w 2024 r. W powiecie łaskim czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalony został na okres od 4 do 17 kwietnia 2024 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w Łasku, w lokalu przy ul. Warszawskiej 13, od dnia 4 kwietnia do dnia 17 kwietnia 2024 r. w godz. 8:00-14:00 przez WCR w Sieradzu.

Szczegóły pod adresem https://wcrsieradz.wp.mil.pl/aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-2024/

 

PLAKAT KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Dach pokryty eternitem

Urząd Gminy Sędziejowice informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2024 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu jak również demontażem wyrobów azbestowych, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice w pokoju nr 1 w terminie do 29 lutego 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody współwłaścicieli. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, użytkowanie wieczyste bądź posiadanie samoistne należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac.

2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę – zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dokument należy złożyć w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest, w przypadku braku ww dokumentu, oświadczenie, że dokument zostanie dostarczony w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

3. Kolorowe zdjęcia obiektów lub miejsc, z których usuwane będą wyroby zawierające azbest wraz z opisem zawierającym miejsce ich usytuowania (dopuszcza się zarówno wersję elektroniczną na elektronicznym nośniku danych, jak i wersję papierową).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice pokój nr 1 lub pod numerem tel. 43 840 00 18.

Załączniki:
Pobierz plik (Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów ze strony.pdf)Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów ze strony.pdf[ ]74 kB2024-01-16 09:43