Herb Gminy Sędziejowice.

W najbliższy czwartek 30 września w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Sędziejowice. Początek o godz. 13:00.


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za I półrocze 2021 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031;
2) dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.;
3) upoważnienia Wójta Gminy Sędziejowice do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
4) zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody;
5) przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
6) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2021-2025.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.