herb UGS maly2

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 65,284,782,471) oraz Uchwały Nr XXXVII/306/14 Rady Gminy w Sędziejowicach z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz stosowania bonifikat, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2954, z 2015 r. poz. 2306 i z 2016 r. poz. 527) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załacznik do

niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sędziejowice,

a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Sędziejowice. Informację o zamieszczeniu

wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Załączniki:
Pobierz plik (zarzadzenie.pdf)Pełna treść zarządzenia[Pełna treść zarządzenia]203 kB2020-05-08 12:50