Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta/ podinspektora/inspektora do spraw obsługi Rady Gminy i sołectw. Wymiar czasu pracy – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo).

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- obsługa biurowa i organizacyjna Rady, jej komisji i sołectw, w tym przygotowanie materiałów oraz dokumentowanie ich posiedzeń;

- zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;

- obsługa programu do głosowania podczas obrad;

- tworzenie warunków do prawidłowego wypełniania mandatu radnego;

- organizacyjne i kancelaryjne zabezpieczenie wyborów sołtysów;

- prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych;

- przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych właściwym Referatom oraz czuwanie nad terminowych ich załatwieniem;

- przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;

- przekazywanie do publikacji w dzienniku urzędowym uchwał Rady stanowiących prawo miejscowe;

- prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę w postaci elektronicznej oraz udostępnianie ich do powszechnego wglądu;

- obsługa funduszu sołeckiego.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko referenta/ podinspektora/inspektora do spraw obsługi Rady Gminy i sołectw”, w terminie do 23 grudnia 2022 r. r. do godz. 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice.

Szczegóły na stronie BIP