Gmina Sędziejowice realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach” o numerze RPLD.05.02.00-10-0001/21.

Projekt realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa V Ochrona środowiska
Działanie V.2 Gospodarka odpadami

Termin rozpoczęcia projektu: 11.07.2022 r.
Termin zakończenia projektu: 29.06.2023 r.


Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa 1 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Sędziejowice. Przedsięwzięcie obejmuje budowę PSZOK z wyposażeniem. W projekcie zaplanowano również poniesienie wydatków na: dokumentację techniczną, nadzór inwestorski i promocję projektu. Teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się w miejscowości Sędziejowice-Kolonia. Bezpośrednim celem projektu będzie poprawa stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice. Projekt pozwoli na stworzenie możliwości przetwarzania odpadów komunalnych, zwiększenie możliwości przyjmowania i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku oraz zwiększenie poziomu segregowania odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy. Założeniem projektu jest zmiana negatywnych zachowań ludzkich i ograniczenie ilości nielegalnych wysypisk śmieci poprzez stworzenie dostępu i warunków do odbioru odpadów komunalnych w postaci gminnego PSZOK. Inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego segregowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia coraz lepszych poziomów recyklingu. Gmina zamierza zorganizować trzy spotkania z mieszkańcami gminy w szkołach lub w siedzibie Urzędu Gminy poświęcone tematyce segregowania odpadów. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi wzrost zatrudnienia – powstanie 1 trwały etat. Bezpośrednimi interesariuszami projektu – użytkownikami są mieszkańcy Gminy Sędziejowice - 6 370 osób.


Wskaźnik produktu: 

Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika Wartość ogółem
Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sędziejowicach 1


Wskaźnik rezultatu:

Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika Wartość ogółem
Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów Liczba mieszkańców gminy Sędziejowice 6370
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni Powstanie etatu 1


Cel projektu:
Poprawa stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice poprzez budowę gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Planowane efekty:
Podjęte działania przyczynią się do zapobiegania powstawaniu odpadów,
przygotowania do ponownego ich użycia oraz intensyfikacji recyklingu i innych metod odzysku, a tym samym ograniczenia ilości odpadów kierowanych na składowisko odpadów, w tym odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.


Wartość projektu (wg umowy): 561 137,66 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 372 496,35 zł

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W RPO 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wykazuje zero tolerancji dla nadużyć finansowych, w tym korupcji. W tym celu zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.


W celu zgłoszenia nieprawidłowości, należy poinformować instytucję drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

lub drogą elektroniczną za pomocą formularza: Zgłoszenie podejrzenia popełnienia lub wystąpienia oszustwa lub nadużycia finansowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - formularz zgłoszeniowy

ciag feprreg rrp wl ueefrr 01