Zadanie „Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Pruszków na odcinku od km 0+000 do km 0+614”, ujęte w budżecie Gminy Sędziejowice pn. „Remont ul. Źródlanej w m. Pruszków”, zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres wykonanych robót:

• odtworzenie istniejącej osi drogi w terenie,
• plantowanie istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczeniem celem uzyskania poprawy równości podłużnej i uzyskania założonych w projekcie spadków poprzecznych,
• warstwa wyrównawczo – wzmacniającą grubości 13 cm z mieszanki tłucznia kamiennego o frakcji mieszanki 0÷32mm,
• skropienie emulsją asfaltową kationową K≥65% w ilości 0,70kg/m2 krawędzi podbudowy na szerokości 0,50m,
• ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-1 AC11S,
• uzupełnieniu istniejących poboczy ziemnych gruntem dowiezionym wraz z ich zagęszczeniem i plantowaniem do wymaganych spadów poprzecznych 8%
• uzupełnienie nawierzchni na zjazdach do posesji i na drogi boczne destruktem bitumicznym przy średniej grubości 8 cm,
• ustawienie niezbędnego dla bezpieczeństwa ruchu oznakowania pionowego „znaki małe”,
• wykonaniu remontu przepustu rurowego na rowie przydrożnym drogi powiatowej Pruszków – Czestków ze ściankami czołowymi.