herb UGS malyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Sędziejowice, na których powstają odpady komunalne
Miejsce składania: Urząd Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (w sekretariacie UG)
Termin składania:
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.