OGŁOSZENIE

 DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2023

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 20 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice  raport o stanie gminy.

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 21 czerwca 2024 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń wpływających do Przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

W związku z ustaleniem terminu sesji Rady Gminy, na której ma być przedstawiony Raport, na dzień 21 czerwca 2024 r. zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Sędziejowice do 20 czerwca 2024 roku do godz. 15.30.

Treść Raportu jest dostępna na stronie internetowej oraz na BIP Gminy Sędziejowice w zakładce „Raporty”.

W załączeniu formularz zgłoszenia udziału w debacie do pobrania.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport_2023 (1).doc)Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport_2023 (1).doc[ ]48 kB2024-06-17 06:41
Pobierz plik (Ogłoszenie o debacie 2024.doc)Ogłoszenie o debacie 2024.doc[ ]32 kB2024-06-17 06:41