Flaga Ukrainy

Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o powierzenie i finansowanie realizacji zadań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy.

Oferty należy składać do Urzędu Gminy Sędziejowice do 6 kwietnia do godz. 15:30

I. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

1. organizacje pozarządowe,
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057z późn. zm.),
3. związki zawodowe
Wzór oferty został określony w Załączniku nr 3.

Uwaga: oferty od Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Caritas Polska, Polskiego Czerwonego Krzyża zostaną zebrane bezpośrednio z centrali tych podmiotów przez wojewodę łódzkiego.

II. Obszary zaangażowania uprawnionych podmiotów:

1. Zapewnienie aprowizacji.
W tym obszarze przewiduje się zaangażowanie między innymi w postaci przygotowania, dostarczenia, dystrybucji pożywienia i napojów do potrzebujących.
2. Udzielenie pomocy rzeczowej.
Przewiduje się zaangażowanie w m.in. w postaci segregacji, podziału, dostarczenia/dowozu, odbioru zorganizowanej pomocy rzeczowej do potrzebujących.
3. Udzielenie pomocy usługowej/świadczeniowej.
Przewiduje się zaangażowanie m.in. w postaci usług tłumaczenia, pomocy psychologicznej, opieki nad nieletnimi, pomocy w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zwierzętami podróżującymi z uchodźcami.
4. Udzielanie podstawowej opieki medycznej.
5. Świadczenie informacyjne.
Przewiduje się zaangażowanie m.in. w udzielanie informacji na temat możliwości otrzymania pomocy, rodzajów pomocy, legalizacji pobytu, wskazania miejsca zakwaterowania etc.
6. Świadczenia transportu.
Przewiduje się zaangażowanie m.in. w rozpoznanie wśród osób zapotrzebowania na transport, rozpoznanie kierunków transportu, formy transportu.
7. Utrzymania porządku.
Przewiduje się m.in. zaangażowanie w prace porządkowe.


III. Oferta

Forma dofinansowania:

Dotacja celowa z pominięciem otwartego konkursu ofert, tj. przez powierzenie (100%) lub wsparcie (częściowe dofinansowanie) realizacji zadania publicznego polegającego na udzieleniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dotacje będą udzielane i rozliczane w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).

Podstawą udzielenia dofinansowania jest umowa o realizację zadania publicznego, której stronami są:
- Wojewoda (Zleceniodawca),
- organizacja pozarządowa, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz związki zawodowe (Zleceniobiorcy).