OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 21 września 2018 10:30

 Dyrektor Przedszkola w Dobrej

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Przedszkolu w Dobrej, Dobra 49, 98-160 Sędziejowice.

1.  Stanowisko pracy:

-  stanowisko ds. kadrowych i płacowych, ¼ etatu.

2.  Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                   

   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie średnie,

-  2 letni staż pracy.

3. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

- preferowane będą osoby ze stażem pracy na podobnym stanowisku,

- znajomość przepisów prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na ww. stanowisku m.in.

   przepisów prawa pracy,  o ubezpieczeniach społecznych, oświatowych i samorządowych,      

   ustawy Karta Nauczyciela,

- umiejętność organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:              

      - prowadzenie dokumentacji kadrowej  pracowników – nauczycieli oraz osób niebędących

       nauczycielami (pracowników samorządowych),

     - sporządzanie list płac dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami

       (pracowników samorządowych),

     - obsługa programu płacowo – kadrowego (VULCAN), program SIO, program

        sprawozdawczy GUS,

- prowadzenie spraw związanych z obsługą programu „Płatnik”.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

nie można określić wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów              o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych                         w Przedszkolu w Dobrej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia                     o naborze,   w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ponieważ Przedszkole w Dobrej zostało utworzone z dniem                        1 września 2018 r.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ,

- stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

  nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony,

- w przypadku osób podejmujących  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,              

  w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się  na czas  

  określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,

- wymiar czasu pracy – 1/4 etatu ( 10 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku),

- praca przy komputerze ( praca z  monitorem ekranowym),

- praca ze sprzętem biurowym : m.in. drukarka, skaner, kserokopiarka,

- miejsce pracy: Przedszkole w Dobrej (budynek parterowy).

7. Wymagane dokumenty:

- podanie o pracę z uzasadnieniem,

- kwestionariusz osobowy dla kandydata,

- życiorys (CV),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje ,

- kopie posiadanych  świadectw z poprzednich miejsc pracy,

- oświadczenie o zatrudnieniu (miejsce pracy, stanowisko, okres zatrudnienia) – w przypadku

   zatrudnienia trwającego,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub   

   przestępstwa skarbowe umyślne,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów    

   rekrutacji.

8. Oferty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„ Dotyczy naboru na stanowisko ds. kadrowych i płacowych” , w terminie  do 2 października 2018 r.  do godz. 15.30  w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice,  ul. Wieluńska 6.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy        Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

Sędziejowice, 21 września 2018 r

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (oświadczenia.doc)oświadczenia.doc 25 Kb
Pobierz (OGŁOSZENIE O NABORZE.doc)OGŁOSZENIE O NABORZE.doc 38 Kb
Pobierz (kwestionariusz dla kandydata.doc)kwestionariusz dla kandydata.doc 30 Kb