OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 21 września 2018 09:44

Dyrektor Zespołu Szkół  w Marzeninie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

w Zespole Szkół w Marzeninie, ul. Łaska 7, 98-160 Sędziejowice.

1.  Stanowisko pracy:

-  stanowisko ds. kadrowych.

2.  Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe,

3. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

- znajomość przepisów prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na ww. stanowisku m.in. ustaw:  Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, kodeks cywilny , kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym.

- umiejętność organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników
  2. Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli
  3. Sporządzanie i wysyłanie sprawozdań w ramach Systemu Informacji Oświatowej.
  4. Sporządzanie i transmisja elektroniczna – program „Płatnik” do ZUS – u
  5. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z PFRON
  6. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych Zespołu Szkół w Marzeninie
  7. Prowadzenie dokumentacji związanej z ZFŚS Zespołu Szkół w Marzeninie
  8. Aktualizacja treści regulaminu pracy ZSM, regulaminu ZFŚS
  9. Gruntowna znajomość obowiązujących przepisów w zakresie wykonywania powierzonych obowiązków
  10. Obsługa komputera – program Vulcan Kadry, kserokopiarki, skanera

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
w miesiącu wrześniu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Marzeninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ,

- stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony,

- w przypadku osób podejmujących  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się  na czas określony  nie dłuższy niż 6 miesięcy,

- praca w  wymiarze czasu pracy – ¾  etatu ( 30 godzin tygodniowo) ,

- praca przy komputerze,

- miejsce pracy: Zespół Szkół w Marzeninie, ul. Łaska 7, 98-160 Sędziejowice (budynek piętrowy – brak windy).

7. Wymagane dokumenty:

- podanie o pracę z uzasadnieniem,

- kwestionariusz osobowy dla kandydata,

- życiorys (CV),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),

- kopie posiadanych  świadectw z poprzednich miejsc pracy  (oryginały do wglądu),

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwa skarbowe umyślne,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji . 

- w przypadku skorzystania z zapisów art.13a ustawy o pracownikach samorządowych - dostarczenie odpowiednich dokumentów

 

8. Oferty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„ Dotyczy naboru na stanowisko ds. kadrowych”, w terminie  do 01.10.2018 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Zespołu Szkól w Marzeninie.

W przypadku przesłania dokumentów liczy się data wpływu do Zespołu Szkół w Marzeninie Marzenin ul. Łaska 7, 98-160 Sędziejowice.

9. Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji – Krzysztof Jaworski –  dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie, tel.  43 6771526 – pok.26

 

Marzenin, 21.09.2018 r.                                                

Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie

/-/ Krzysztof Jaworski             

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Konkurs.pdf)Konkurs.pdf 912 Kb
Pobierz (oświadczenia.doc)oświadczenia.doc 25 Kb
Pobierz (kwestionariusz dla kandydata.doc)kwestionariusz dla kandydata.doc 30 Kb
Poprawiony: piątek, 21 września 2018 10:35