XLIV sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 06 sierpnia 2018 10:47

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 9 sierpnia /czwartek/ 2018 r. o godzinie 1200 odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Sędziejowice w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i wnioski.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;
  2. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice”;

  3. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

   nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

  4. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagradzania za inkaso;

  5. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy;

  6. sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Łaskiego zmieniającego uchwałę nr XLI/277/02 w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

  7. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Sędziejowice przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także warunków częściowego zwolnienia  tej opłaty. 

 8. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli dochodów i wydatków gminy Sędziejowice w I kwartale 2018 r. oraz zatwierdzenie wypracowanego stanowiska.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Cieślak