XXXIX sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 23 marca 2018 10:39

Sędziejowice, dn. 22.03.2018 r.

KOMUNIKAT

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 28 marca /środa/ 2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Sędziejowice w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i wnioski.

7. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025;
2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;
3/ w sprawie udzielania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP na Centrum Strażacko-Kulturalne w Marzeninie”;
4/ zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego;
5/ w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
6/ w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania;
7/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2017 r.;
8/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2017 r.;
9/ w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2018 r.;
10/ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach;
11/ w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia;
12/ w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok w Gminie Sędziejowice.  

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 r.  

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Cieślak

Poprawiony: piątek, 23 marca 2018 10:47