Drukuj
Kategoria: Gospodarka odpadami

odpady Wójt Gminy Sędziejowice informuje, iż w dniu 27 listopada 2020 r. Rada Gminy Sędziejowice podjęła nową uchwałę Nr XXIV/187/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Przedmiotową uchwałą zostały wprowadzone dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sędziejowice nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku wyniosą:
1) 24,00 zł miesięcznie od osoby – stawka podstawowa;
2) 48,00 zł miesięcznie od osoby -  opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stanowi dwukrotność opłaty podstawowej;
3) zwalnia się z części stanowiącej kwotę 1zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku i złożą w tym zakresie stosowną deklarację.

Uchwałą nr XXV/194/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się również termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od stycznia 2021 r. opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji, z wyjątkiem:
1) właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja określająca (art 6o Ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach);
2) właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji bądź składają zmianę lub korektę danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji, w terminie do 10 dnia od daty zaistnienia zmiany;
3) właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku i chcą skorzystać z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

Za bezpośrednie przyczyny wzrostu kosztów gospodarowania odpadami należy uznać:

Analizując koszty i stawki należy pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, nie może także do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych – całość opłat zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów.

W związku z powyższym kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania się systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów komunalnych jest podwyżka opłat.

Częściowe zwolnienie z opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku obowiązywać będzie przez cały rok, i nie dotyczy tylko okresu w którym bioodpady odbierane są dwa razy w miesiącu tj. od kwietnia do października.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację, nie posiada kompostownika i nie kompostuje w nim odpadów, Wójt wydaje decyzję o utracie prawa do zwolnienia.

Płatności z tytułu należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany każdemu właścicielowi nieruchomości. 

Nowy wzór deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Sędziejowice: http://gminasedziejowice.eu

Informujemy również, iż od 1 stycznia 2021 r. na terenie gminy Sędziejowice zaczęły obowiązywać
 ujednolicone zasady segregacji odpadów. Od tej pory dzielimy je na pięć frakcji zgodnie z tzw. Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju:
1) papier - zbierany w workach koloru niebieskiego z napisem „Papier”, który odbierany
będzie z częstotliwością 1 raz na kwartał,
2) metale i tworzywa sztuczne – zbierane w pojemniki koloru żółtego z napisem „Metale i
tworzywa sztuczne”, które odbierane będą z częstotliwością 1 raz w miesiącu,
3) szkło – zbierane w pojemniki koloru zielonego z napisem „Szkło”, które odbierane będzie z
częstotliwością 1 raz na kwartał
4) odpady ulegające biodegradacji – zbierane w pojemniki koloru brązowego z napisem
„BIO”, które odbierane będą (od 1 stycznia 2021 roku) z częstotliwością w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzień, natomiast w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – zbierane w pojemnikach oznaczonych kolorem innym niż wymienione powyżej z napisem „Zmieszane”, które odbierane będą (od 1 stycznia 2021 roku) z częstotliwością w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzień, natomiast w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

W okresie od listopada do marca pojemniki na bioodpady będą mogły być wykorzystane do gromadzenia popiołu, który w tych miesiącach będzie odbierany oddzielnie. Natomiast bioodpady w okresie, w którym popiół odbierany będzie z pojemników na bioodpady należy gromadzić w pojemniku na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Ustawodawca nałożył obowiązek odbierania bioodpadów w okresie od kwietnia do października z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzień, w tym okresie popiół należy gromadzić w pojemniku na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Zgodnie z nową umową na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice”, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować każdą ilość odpadów komunalnych, które zostaną umieszczone obok pojemników w dowolnym worku odpowiadającym swoja kolorystyką danej frakcji odbieranych odpadów, ze nieruchomości zamieszkałych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie tego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty i wydaje decyzję. W tej sytuacji stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła 48,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Powiadomienie właściciela nieruchomości zamieszkałej nastąpi poprzez przylepienie na pojemniku nalepki ostrzegawczej w kolorze czerwonym, informującej o segregacji niezgodnej z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice.

Dwa kolejne, następujące po sobie powiadomienia lub trzykrotnie, w ciągu 6 miesięcy, powiadomienia gminy, przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie będzie skutkowało naliczeniem opłaty podwyższonej.